Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์


11 ม.ค. 2564
เรียน Online ไม่ต้องลาเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
เรียน Online ไม่ต้องลาเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

4 ม.ค. 2564
ขยายเวลาการรับสมัครค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขยายเวลาการรับสมัคร ค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7

รายละเอียด

21 ธ.ค. 2563
การส่งเล่มวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ แบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสำเร็จการศึกษา เปิดใช้ระบบวันที่ 1 มกราคม 2564
การส่งเล่มวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ แบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสำเร็จการศึกษา เปิดใช้ระบบวันที่ 1 มกราคม 2564

รายละเอียด

30 พ.ย. 2563
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

16 พ.ย. 2563
โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

29 ต.ค. 2563
ขอเชิญคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตา สำนักบริการวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5

รายละเอียด

17 ส.ค. 2563
การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563
เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 253

รายละเอียด

15 ก.ค. 2563
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์ฯ

รายละเอียด

29 เม.ย. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการ One Stop Service ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการ One Stop Service ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป One Stop Service will be opened from May 1, 2020 onwards.

รายละเอียด

7 เม.ย. 2563
ปิดให้บริการ One Stop Service ถึง 30 เมษายน 2563
บัณฑิตวิทยาลัย ขออภัยในความไม่สะดวก ปิดให้บริการ ONE STOP SERVICE ถึง 30 เมษายน 2563 แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และส่ง บว. 37 ในช่วงมาตรการเกิดโรคระบาดโควิด 19 ดำเนินการส่งได้ที่งานสารบรรณ บัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด

25 มี.ค. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 596/2563 วันที่ 25 มีนาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 596/2563 วันที่ 25 มีนาคม 2563

รายละเอียด