Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์


17 ส.ค. 2563
การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563
เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 253

รายละเอียด

15 ก.ค. 2563
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์ฯ

รายละเอียด

29 เม.ย. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการ One Stop Service ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการ One Stop Service ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป One Stop Service will be opened from May 1, 2020 onwards.

รายละเอียด

7 เม.ย. 2563
ปิดให้บริการ One Stop Service ถึง 30 เมษายน 2563
บัณฑิตวิทยาลัย ขออภัยในความไม่สะดวก ปิดให้บริการ ONE STOP SERVICE ถึง 30 เมษายน 2563 แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และส่ง บว. 37 ในช่วงมาตรการเกิดโรคระบาดโควิด 19 ดำเนินการส่งได้ที่งานสารบรรณ บัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด

25 มี.ค. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 596/2563 วันที่ 25 มีนาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 596/2563 วันที่ 25 มีนาคม 2563

รายละเอียด

23 มี.ค. 2563
แนวทางในการ รับ-ส่ง วิทยานิพนธ์ วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 12 เมษายน 2563
หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม e-mail: graduate@kku.ac.th หรือโทรมือถือ 095-6608236 คุณสุพัฒน์ พิบูลย์

รายละเอียด

12 มี.ค. 2563
การเตรียมผลงานรูปแบบในการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ ในรูปแบบการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์
เรียน ผู้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21

รายละเอียด