Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • เรียนเชิญคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนา “เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” (แบบออนไลน์)

เรียนเชิญคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนา “เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” (แบบออนไลน์)

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 4 เม.ย. 2565 | อ่านแล้ว 3,813 ครั้ง

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง
“เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” (แบบออนไลน์)
โดย ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาฯ ภายในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
ลงทะเบียนเข้าร่วม https://gs.kku.ac.th/url/form18042022 กำหนดการสัมมนา

เรื่อง  “เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการสนับสนุนการจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565  เวลา  09.00-12.00 น. วิทยากร  ผศ.ดร.อนุชา  โสมาบุตร  ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

09.00 – 09.30 น.  ลงทะเบียน
09.30 - 10.00 น.  กล่าวเปิดการสัมมนา
โดย  ศ.ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
10.00 - 10.30 น. ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โดย   ผศ.ดร.อนุชา  โสมาบุตร
10.30 - 10.45 น.  ระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการสอบออนไลน์
โดย ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร
10.45 - 11.00 น.  KKU Production House สำหรับสนับสนุนการผลิตบทเรียนและสื่อดิจิทัล
โดย ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร
11.00 - 12.00 น. การอบรมและพัฒนาอาจารย์เพื่อเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
โดย ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร