Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 10 พ.ย. 2564 | อ่านแล้ว 4,031 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพตามนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย เป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับหลักสูตรและสาขาวิชา และคัดเลือกวิทยานิพนธ์เพื่อเสนอรับรางวัลระดับชาติเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2565 ต่อไป เปิดรับสมัครถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ส่งเอกสารต่างๆ โดยยื่นต่อสาขาวิชา/คณะวิชา (ขั้นตอนการดำเนินการเป็นไปตามที่สาขาวิชา/คณะวิชากำหนด)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณปัทมา สมพงษ์ โทรศัพท์ 043202420 ต่อ 42424 หรือ 09 8885 3180

ดูรายละเอียดได้ที่ https://app.gs.kku.ac.th/gs/th/page/best-thesis-award