Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์


12 มี.ค. 2563
การเตรียมผลงานรูปแบบในการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ ในรูปแบบการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์
เรียน ผู้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21

รายละเอียด

20 พ.ย. 2562
งานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 41 ปี ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

14 พ.ย. 2562
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ที่29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-11.40 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

11 พ.ย. 2562
GS KKU CAMP ค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ครั้งที่ 6
กิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น GS KKU CAMP วันที่ 11-12 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

15 ต.ค. 2562
ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562
ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

รายละเอียด

15 ต.ค. 2562
โครงการพี่ให้น้อง ครั้งที่ 19 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท “พี่ให้น้อง ครั้งที่ 19”

รายละเอียด

4 ต.ค. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์บริติชเคานซิลจัดทำคู่มือการเลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทาง และหลักสูตร English Plus
ข่าวประชาสัมพันธ์บริติชเคานซิลจัดทำคู่มือการเลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทาง และหลักสูตร English Plus

รายละเอียด

4 ต.ค. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐอินเดีย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐอินเดีย

รายละเอียด

23 ก.ย. 2562
บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563)

รายละเอียด