Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 30 ก.ย. 2565 | อ่านแล้ว 5,489 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับบทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: TCI)
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  https://journal.gs.kku.ac.th/gs
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ https://journal.gs.kku.ac.th/hs
โทร. 04320-2420 ต่อ 42421 Email: journal_graduate@kku.ac.th


ภาพประกอบ