Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 2 ก.พ. 2566 | อ่านแล้ว 4,016 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา

เรื่อง หลักเกณฑ์และปฏิทินการดําเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย

(คลิกประกาศ)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 3

(คลิกประกาศ)