Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 21 ต.ค. 2565 | อ่านแล้ว 7,645 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30-11.00 น.

  ณ  ห้องประชุม ชั้น 4  อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                

เวลา                                 กิจกรรม

09:30 – 10:00 น.         ลงทะเบียน และดาวน์โหลดเอกสาร  

10:00 – 10:10 น.         Welcome  Class of 2022 : ต้อนรับนักศึกษาใหม่  

                                   โดย รศ.ดร.เกียรติไชย  ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

10:10 – 10:20 น.         GS KKU Orientation 2022 : พิธีเปิดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  

                                   โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10:20 – 10:30 น.        GS KKU Presentation : ชมวีดิทัศน์ แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

10:30 – 11:00 น.         GS Talk : การเสวนา “เคล็ดลับความสำเร็จในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา” 

                                   คุณดิลกรัตน์  โคตรสุมาตย์     ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

                                                                              ผู้อำนวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย

                                   ดร.พีระพงษ์ วงษ์ทหาร          ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา  คณะเทคโนโลยี

                                                                              อาจารย์ประจำสาขานวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

                                                                              วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                   คุณสิริรัตน์  บุญธรรม              ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

                       ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อ ผลิตภัณฑ์               

                       การตลาดและที่ปรึกษาด้านการตลาด การผลิตสื่อ  

หมายเหตุ :      1. นักศึกษาสามารถดาวห์โหลดคู่มือนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

                        และเอกสารประกอบการปฐมนิเทศฯ ได้ที่ (https://gsbooks.gs.kku.ac.th/65/manual/)

 

ปฐมนิเทศคณะต่างๆ

 

แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


 

แนะนำการลงทะเบียนผ่าน Website (ออนไลน์) โดย นายสมโภชน์ ถิ่นปรุ (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

 


แนะนำการใช้บริการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล (ออนไลน์) โดย วิทยากรจากสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

 


แนะนำระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย โดย นายอภิเชษฐ์ บุญจวง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


แนะนำการใช้บริการสำนักหอสมุด (ออนไลน์) โดย วิทยากรจากสำนักหอสมุด

 


แนะนำการสอบวัดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language Test (KKU – AELT) โดย ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล (หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์)

 

แนะนำสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565