Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์


4 ต.ค. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์บริติชเคานซิลจัดทำคู่มือการเลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทาง และหลักสูตร English Plus
ข่าวประชาสัมพันธ์บริติชเคานซิลจัดทำคู่มือการเลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทาง และหลักสูตร English Plus

รายละเอียด

4 ต.ค. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐอินเดีย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐอินเดีย

รายละเอียด

23 ก.ย. 2562
บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563)

รายละเอียด

6 ส.ค. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยเคมีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น: การประชุมสัมมนาทางวิชาการ "Thailand International Symposium on Green Chemistry, Sustainable Materials and Fuels"
ศูนย์วิจัยเคมีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "Thailand International Symposium on Green Chemistry, Sustainable Materials and Fuels" วันที่ 6 กันยายน 2562

รายละเอียด

6 ส.ค. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ(IAESTE Thailand) ประจำปี 2563
ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 และปริญญาโท-เอก สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ

รายละเอียด

6 ส.ค. 2562
บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบยื่นคำร้องออนไลน์ GS e-Forms
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการณ์คอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์สารสนเทศ

รายละเอียด

10 ก.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
การประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

28 มิ.ย. 2562
ขอเชิญคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “Curriculum Re-design for Graduate Studies”
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

25 มิ.ย. 2562
การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562
เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562

รายละเอียด

28 พ.ค. 2562
กำหนดการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-11.40 น. ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

24 พ.ค. 2562
ขอเชิญร่วมสมทบทุนโครงการพี่ปันอุ่นให้น้องมาห่มดอย ครั้งที่ 6
โครงการพี่ปันอุ่นให้น้องมาห่มดอย ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน

รายละเอียด

27 ก.พ. 2562
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 185/2562

รายละเอียด