Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 15 มิ.ย. 2564 | อ่านแล้ว 13,359 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00-11.00 น.

ณ  ห้องประชุมสายสุรี  จุติกุล  คณะศึกษาศาสตร์ และ Online ผ่านระบบ Zoom Webinar

 

   เวลา                                          รายการ

08.00 - 09.00 น.             - ลงทะเบียน และดาวน์โหลดเอกสารปฐมนิเทศ

09.00 - 10.00 น.             - พิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.พงศกร  พรรณรัตนศิลป์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ

  กล่าวเปิดงานพร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาท โดย รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

10.00 - 11.00 น.             -   ชมวีดิทัศน์ แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                      -   ช่วงถาม-ตอบ เกี่ยวกับบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                          1. ลงทะเบียนผ่าน Website ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดย นายสมโภชน์ ถิ่นปรุ

                                          2. แนะนำการใช้บริการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล (ออนไลน์)  โดย วิทยากรจากสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

                                          3. การใช้ระบบสารสนเทศและการยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ ของบัณฑิตวิทยาลัย โดย นายอภิเชษฐ์  บุญจวง

                                          4. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา โดย นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์

13.00 น. เป็นต้นไป           - นักศึกษาใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศที่คณะที่สังกัด (รายละเอียดจะแจ้งในภายหลัง)

 

 

*หมายเหตุ

 

1 . ขอให้ผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศทุกท่านสวม Mask ตลอดเวลาในการปฐมนิเทศฯ

2.  ขอให้นักศึกษาดาวน์โหลด QR code สำหรับแสกนเข้าร่วมงานปฐมนิเทศ มาด้วย (บัณฑิตวิทยาลัยจะส่งให้นักศึกษาทางอีเมลที่ใช้สมัครเข้าศึกษา ภายในวันที่  21  มิถุนายน 2564)

3.  นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 และเอกสารประกอบการปฐมนิเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564

4.  นักศึกษาสามารถเข้าชมคลิปแนะนำบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยมีรายการดังนี้

     4.1 แนะนำการลงทะเบียนผ่าน Website (ออนไลน์) โดย นายสมโภชน์ ถิ่นปรุ   (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

     4.2 แนะนำการใช้บริการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล (ออนไลน์)  โดย วิทยากรจากสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

     4.3 แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย (GSMIS) (ออนไลน์) โดย นายอภิเชษฐ์  บุญจวง (บัณฑิตวิทยาลัย)

     4.4 แนะนำการใช้บริการสำนักหอสมุด (ออนไลน์) โดย วิทยากรจากสำนักหอสมุด

     4.5 แนะนำการสอบวัดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language Test

          (KKU – AELT)  โดย  ผศ.ดร.กรวิภา  พูลผล (หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

     4.6 แนะนำสโมสรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ออนไลน์) โดย  นางสาวเบญจนารา จันนาวัน (นายกสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

           มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

5. นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ e-mail : graduate@kku.ac.th

 

 

รายละเอียดการเข้าร่วมปฐมนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้มีการจัดงานเป็น 2 รูปแบบคือ

1. การเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล  คณะศึกษาศาสตร์ (Onsite) ให้นักศึกษาเข้าร่วมตามวันเวลาที่ได้แจ้งในข้างต้น พร้อมกับนำ QR Code มาสแกนเพื่อเป็นการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดย QR Code ลงทะเบียน ทางบัณฑิตวิทยาลัย จะส่งให้ท่านภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2546 ทางอีเลที่ใช้สมัครเข้าศึกษา

2. การเข้าร่วมผ่านระบบ Zoom Webinar (Online) ให้นักศึกษาเข้าร่วมตามวันเวลาที่ได้แจ้งในข้างต้น และลงทะเบียนการเข้าร่วมงาน คลิกลงทะเบียน จากนั้นท่านจะได้รับลิงก์ Zoom เพื่อเข้าร่วมในวันจัดงานทางอีเมลที่กรอก โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

เข้าร่วม Zoom สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว 

Meeting ID : 982 0313 1855

Password : welovekku

 

 

 ประชาสัมพันธ์กำหนดการปฐมนิเทศคณะ

 

 

รายละเอียดการใช้ kkumail.com

 

 

 

คู่มือนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 (คลิก)

     

 

แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ด้วยตนเองกับการศึกษาในชั้นเรียน

 


แนะนำการลงทะเบียนผ่าน Website โดย นายสมโภชน์ ถิ่นปรุ (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

 


แนะนำการใช้บริการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล โดย วิทยากรจากสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

 


แนะนำระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย โดย นายอภิเชษฐ์ บุญจวง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


แนะนำการใช้บริการสำนักหอสมุด (ออนไลน์) โดย วิทยากรจากสำนักหอสมุด

 

 


แนะนำการสอบวัดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language Test (KKU – AELT) โดย ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล (หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์)

 

แนะนำสโมสรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 

 


แบบสอบถามการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่


 

 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติม/ส่งคำถามมาที่อีเมล์ graduate@kku.ac.th