Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI ได้รับการเลื่อนกลุ่มที่สูงขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 1 ก.ค. 2564 | อ่านแล้ว 5,324 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

   วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ได้รับการเลื่อนกลุ่มที่สูงขึ้นเป็นกลุ่มที่ 1 หลังจากได้ขอรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (ครั้งที่ 2) โดยมีวารสารขอรับการประเมินจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ทั้งสิ้น 194 วารสาร ผลการประเมินได้เสร็จสิ้นแล้ว วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ เป็นบรรณาธิการ ได้ผ่านการประเมินให้อยู่ในกลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วได้รับการเลื่อนกลุ่มสูงขึ้น จากกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ 1 นั้นหมายถึงวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI เป็นระยะเวลา 4 ปี (2564-2567) และจะถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป สำหรับวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ผ่านการประเมินให้อยู่ในกลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วและอยู่ในกลุ่มเดิม จากกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ 2 เช่นเดิม
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 โดยการริเริ่มของ รศ.ดร.สมหมาย ปรีเปรม และ ศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข การจัดทำวารสารวิจัย เป็นวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์บทความในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในลักษณะบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น และบทความปริทัศน์ในหลายสาขาวิชา ได้แก่ บทความด้านพยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ  และบทความจากสหวิทยาการที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นเวทีหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งในแวดวงวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องต่อไป
   วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) และวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index centre : TCI) มีการเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 โดยมี Impact factor ประจำปี 2561 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) = 0.027 และค่า Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง ระหว่างปี 2559-2561 = 0.027 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = 0.017 และค่า Impact Factors 3 ปีย้อนหลัง ระหว่างปี 2559-2561 = 0.017 สามารถดูวารสารออนไลน์ได้ที่ https://journal.gs.kku.ac.th/gs 
 
ข่าว: พาณิภัค พระชัย  ศิตธีรา สโมสร