Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์


14 พ.ย. 2562
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ที่29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-11.40 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

11 พ.ย. 2562
GS KKU CAMP ค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ครั้งที่ 6
กิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น GS KKU CAMP วันที่ 11-12 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

15 ต.ค. 2562
ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562
ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

รายละเอียด

15 ต.ค. 2562
โครงการพี่ให้น้อง ครั้งที่ 19 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท “พี่ให้น้อง ครั้งที่ 19”

รายละเอียด

4 ต.ค. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์บริติชเคานซิลจัดทำคู่มือการเลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทาง และหลักสูตร English Plus
ข่าวประชาสัมพันธ์บริติชเคานซิลจัดทำคู่มือการเลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทาง และหลักสูตร English Plus

รายละเอียด

4 ต.ค. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐอินเดีย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐอินเดีย

รายละเอียด

23 ก.ย. 2562
บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563)

รายละเอียด

6 ส.ค. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยเคมีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น: การประชุมสัมมนาทางวิชาการ "Thailand International Symposium on Green Chemistry, Sustainable Materials and Fuels"
ศูนย์วิจัยเคมีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "Thailand International Symposium on Green Chemistry, Sustainable Materials and Fuels" วันที่ 6 กันยายน 2562

รายละเอียด

6 ส.ค. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ(IAESTE Thailand) ประจำปี 2563
ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 และปริญญาโท-เอก สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ

รายละเอียด

6 ส.ค. 2562
บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบยื่นคำร้องออนไลน์ GS e-Forms
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการณ์คอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์สารสนเทศ

รายละเอียด

10 ก.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
การประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

28 มิ.ย. 2562
ขอเชิญคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “Curriculum Re-design for Graduate Studies”
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

25 มิ.ย. 2562
การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562
เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562

รายละเอียด