Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ขอเชิญคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

ขอเชิญคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 29 ต.ค. 2563 | อ่านแล้ว 1,021 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

 

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต” วิทยากรบรรยายพิเศษ
โดย ผศ.ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตา สำนักบริการวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5

การจัดสัมมนาเพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องปรับตัวโดยทักษะบางอย่างที่เคยได้เรียนหรือได้ใช้มาในอดีต อาจไม่ตอบสนองหรือเพียงพออีกต่อไป การศึกษาตลอดชีวิต จึงเป็นช่องทางที่ทำให้คนในสังคมได้มีโอกาสเข้าสู่ความรู้ได้ตลอดช่วงอายุ มุ่งหวังให้นำความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต และพัฒนาหลักสูตรและปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ทันตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนา 
 ลงทะเบียน   รายชื่อผู้ลงทะเบียน  เพิ่มใน Google Calendar

 

 

กำหนดการสัมมนา  


09.00 - 09.20 น. ลงทะเบียน
09.20 - 09.30 น. พิธีเปิดโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
09.30 - 10.30 น. การบรรยายพิเศษ  เรื่อง “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดย ผศ.ดร.ปรารถนา  ใจผ่อง ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. การบรรยายพิเศษ  เรื่อง “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาเพื่อ  รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดย ผศ.ดร.ปรารถนา  ใจผ่อง ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ต่อ)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเยาวลักษณ์ แหล่งหล้า โทรศัพท์ภายใน มข. 42420