Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์


17 ส.ค. 2561
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ (ประจำปีงบประมาณ 2561)
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ (ประจำปีงบประมาณ 2561)

รายละเอียด

22 ก.ค. 2561
การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561
เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

รายละเอียด

24 พ.ค. 2561
กำหนดการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-11.40 น. ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

14 มี.ค. 2561
ขอเชิญ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม ประจำปีการศึกษา 2560
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 8.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายละเอียด

17 ก.พ. 2561
ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2560
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 21/2561)

รายละเอียด

7 ก.พ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 18/2561) ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายละเอียด

31 ม.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น GS KKU CAMP ครั้งที่ 4
พร้อมกำหนดการโครงการ วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 - วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด

6 ธ.ค. 2560
GS KKU CAMP 4 : ค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ครั้งที่ 4
ค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ครั้งที่ 4

รายละเอียด

4 ธ.ค. 2560
กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต และการสั่งจองภาพ
กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

10 พ.ย. 2560
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มข. ประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 นั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ พระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

รายละเอียด

8 พ.ย. 2560
กำหนดการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 08.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

7 พ.ย. 2560
โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท“พี่ให้น้อง” ครั้งที่ 17
เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 39 วันที่ 25-26, 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

รายละเอียด