Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์


10 พ.ย. 2560
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มข. ประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 นั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ พระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

รายละเอียด

8 พ.ย. 2560
กำหนดการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 08.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

7 พ.ย. 2560
โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท“พี่ให้น้อง” ครั้งที่ 17
เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 39 วันที่ 25-26, 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

รายละเอียด

29 ส.ค. 2560
Innovative Higher Education to Enhance Graduate Employability
31st July – 3rd August 2017, Asia Hotel Bangkok, Thailand

รายละเอียด

21 ส.ค. 2560
ระเบียบกับประกาศใหม่ 2560
ระเบียบกับประกาศใหม่ 2560

รายละเอียด

23 ส.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ใช้แล้ว
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ใช้แล้ว

รายละเอียด

29 ส.ค. 2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประกาศรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษา ปี 2561
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษา ปี 2561

รายละเอียด

26 ส.ค. 2560
การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่สำเร็จการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประกาศเกียรติคุณและเข้ารับโล่เกียรติยศจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด