Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • นักวิจัยและนักศึกษาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กวาดรางวัลการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ ณ ประเทศเวียดนาม

นักวิจัยและนักศึกษาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กวาดรางวัลการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ ณ ประเทศเวียดนาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 5 ก.พ. 2562 | อ่านแล้ว 727 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

            คณะอาจารย์และนักศึกษา ในหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งหมด 13 คน นำโดย รศ.ดร. ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ ในฐานะ invited speaker และเป็นหนึ่งในกรรมการ ASIA-International Biomedical Science Consortium และ ผศ.ดร. พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 4th Pan-Asian Biomedical Science Conference (4th PABSC) ณ Furama Hotel ดานัง ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2018 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งนักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากรทางการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และโรงพยาบาล กว่า 200 คน ทั้งนี้ นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) จำนวน 10 ผลงาน และนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา จำนวน 1 ผลงาน ในการนี้ มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยม จำนวน 3 รางวัล จาก 5 รางวัล คือ นางสาวพธูทอง  ชัชวาล และนายไตรรัตน์  นิจโรจน์เสถียร ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ และนางสาวศิโรวัลลิ์  เรือนทิพย์  ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ จากจำนวนผลงานทั้งหมดกว่า 60 ผลงาน นับเป็นการนำชื่อเสียงด้านงานวิจัยกลับมาสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประเทศไทย

            โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีการขยายเวลาการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย (MOU) ของหลักสูตร Biomedical Science ไปอีก 6 ปี ระหว่างประเทศไทย มาเลเซีย เวียดนาม  ฟิลิปปินส์ จีน และฮ่องกง โดยมีการขยายสถาบันความร่วมมือจาก 12 เป็น 18 สถาบัน เพื่อสร้างเครือข่ายหลักสูตรและการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ โดยมี รศ.ดร. ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ ประธานหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการลงนามครั้งนี้ ซึ่งการสร้างความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพหลักสูตรด้านการเรียนการสอน ซึ่งนับเป็นการสร้างภาพลักษณ์แก่มหาวิทยาลัยในการเพิ่มศักยภาพด้านการเรียนรู้และการวิจัยสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่ความร่วมมือและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจะมีการจัดประชุมครั้งต่อไปในปี 2020 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

            โดยการเข้าร่วมงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้นักวิจัยและนักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติ เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่สาธารณะ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ด้านวิชาการของนักศึกษาและนักวิจัย ตลอดจนก้าวทันกับองค์ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับในนานาอารยประเทศ

ข่าว/ภาพ :  สุกัญญา  ศรีจำปา  ชนานิกานต์   มากมูล และพัชราภรณ์  ทิพยวัฒน์


ภาพประกอบ