Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ขอเชิญอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเจ้าหน้าที่เครือข่าย บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมอบรมทักษะการใช้โปรแกรม iThesis

ขอเชิญอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเจ้าหน้าที่เครือข่าย บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมอบรมทักษะการใช้โปรแกรม iThesis

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 1 พ.ค. 2561 | อ่านแล้ว 4,666 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดให้มีการอบรมทักษะการใช้โปรแกรม iThesis โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งเจ้าหน้าที่เครือข่ายบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของการใช้โปรแกรม iThesis สามารถใช้โปรแกรมในการเตรียมวิทยานิพนธ์ รวมทั้งสามารถนำโปรแกรม iThesis ไปใช้ในการกำกับติดตามการทำวิทยานิพนธ์อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและเจ้าหน้าที่เครือข่ายบัณฑิตศึกษาเข้ารับการอบรมโดยมีการแบ่งกลุ่ม ดังนี้

 

กลุ่ม

กลุ่ม

วันที่

ช่วงเวลา

สถานที่

1

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง บัณฑิตวิทยาลัย

21  พฤษภาคม  2561

9.00 -12.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3

2

เจ้าหน้าที่เครือข่ายบัณฑิตศึกษาและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย

21  พฤษภาคม  2561

13.00 -15.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3

3

คณาจารย์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

22  พฤษภาคม  2561

9.00 -11.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3

4

นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

22  พฤษภาคม  2561

13.00 -15.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3

 

ทั้งนี้ สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมตามโปรแกรมดังกล่าว ภายใน วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ได้ที่ 

สมัครเข้าร่วม รายชื่อผู้สมัคร

อนึ่ง บัณฑิตวิทยาลัยได้มีหนังสือเชิญไปยังประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯและส่งอีเมล์แจ้งอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาโดยตรง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ แล้ว