Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 22 ก.ค. 2561 | อ่านแล้ว 2,381 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่สำเร็จการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประกาศเกียรติคุณและเข้ารับโล่เกียรติยศจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยจะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

 1. ประเภทวิชาการ/วิจัย
 2. ประเภทบริหาร
 3. ประเภทบูรณาการ

 

1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประกอบด้วย

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เป็นศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. เป็นผู้ประพฤติชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งชีวิตส่วนตัวและการงานและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. เป็นผู้รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตนเอง และมีการแสดงออกเป็นแบบอย่างที่ดี ทำประโยชน์ต่อองค์กรและวิชาชีพของตนเอง
 4. เป็นผู้ที่มีส่วนทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 5. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่กระทำด้วยความประมาท

คุณสมบัติเฉพาะสาขา

ประเภทวิชาการ/วิจัย

 1. มีผลงานโดดเด่นในด้านวิชาการและ/หรือผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
 2. ได้รับการยอมรับและ/หรือได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับชาติหรือนานาชาติ

ประเภทบริหาร

 1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารของหน่วยงาน/องค์กรในภาครัฐหรือเอกชน
 2. ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม จนมีเกียรติคุณดีเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป

ประเภทบูรณาการทั่วไป

 1. เป็นผู้ประสบความสำเร็จในการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาพื้นที่ และแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ จนมีเกียรติคุณดีเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป

2)การดำเนินงาน

 1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆพิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าที่สมควรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. คณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเสนอชื่อมายังคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้การรับรอง
 3. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นเข้ารับรางวัล
 4. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://gs.kku.ac.th   โทรศัพท์ 043-202420  โทรสาร 043-202421

ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัย จึงใคร่ขอเชิญชวนให้เสนอชื่อศิษย์เก่า ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ได้แก่ 1) องค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ศิษย์เก่าปฏิบัติงานอยู่               2) สมาคมหรือชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่ละคณะ จังหวัดหรือภูมิภาค 3) ศิษย์เก่าจำนวน 5 คนขึ้นไป เข้าชื่อร่วมกัน    ทั้งนี้ให้ส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่า ได้ที่ กลุ่มงานสารสนเทศและวิชาการ   บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3  อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 และขอให้ส่งไฟล์ประวัติและผลงานที่เป็นไฟล์ word มาให้เพิ่มเติมที่อีเมล์ graduate@kku.ac.th  ด้วย  โดยสามารถยื่นเอกสารได้จนถึง วันที่  27 สิงหาคม 2561

 

Download - ประกาศศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา

Download - ขั้นตอนการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น

Download - แบบฟอร์มประวัติและผลงาน