Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท “พี่ให้น้อง ครั้งที่ 18”

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 4 ต.ค. 2561 | อ่านแล้ว 5,214 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 ตรวจสอบรายชื่อ

 

.....................................................................................................................

กำหนดการ

โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท “พี่ให้น้อง” ครั้งที่ 18

เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 40

วันที่  13-14, 20-21 ตุลาคม 2561

 ณ โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

.....................................................................................................................

 

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561

เวลา  07.00-07.30  น.          ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกันที่หน้าบัณฑิตวิทยาลัย

เวลา  07.30-09.00  น.          เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

เวลา  09.00-09.30  น.          พบกับคณาจารย์โรงเรียนและผู้นำชุมชน  ณ  โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา

                                            ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

เวลา  09.30-12.00  น.          ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ร่วมกับโรงเรียนและชุมชน  ได้แก่

                                            ช่วยกันปรับปรุง / ซ่อมแซมห้องสมุด และสนามเด็กเล่น

เวลา  12.00-13.00  น.          รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา  13.00-15.30  น.          ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ร่วมกับโรงเรียนและชุมชน(ต่อ)

เวลา  15.30-16.00  น.          สรุปกิจกรรมประจำวัน

เวลา  16.00-17.30  น.          เดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561

เวลา  07.00-07.30  น.          ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกันที่หน้าบัณฑิตวิทยาลัย

เวลา  07.30-09.00  น.          เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

เวลา  09.00-09.30  น.          พบกับคณาจารย์โรงเรียนและผู้นำชุมชน  ณ  โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา

                                           ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

เวลา  09.30-12.00  น.          ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ร่วมกับโรงเรียนและชุมชน  ได้แก่

                                           ช่วยกันปรับปรุง / ซ่อมแซมห้องสมุด และสนามเด็กเล่น

เวลา  12.00-13.00  น.          รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา  13.00-15.30  น.          ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ร่วมกับโรงเรียนและชุมชน(ต่อ)

เวลา  15.30-16.00  น.          สรุปกิจกรรมประจำวัน

เวลา  16.00-17.30  น.          เดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

เวลา  07.00-07.30  น.          ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกันที่หน้าบัณฑิตวิทยาลัย

เวลา  07.30-09.00  น.          เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

เวลา  09.00-09.30  น.          พบกับคณาจารย์โรงเรียนและผู้นำชุมชน  ณ  โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา

                                            ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

เวลา  09.30-12.00  น.          ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ร่วมกับโรงเรียนและชุมชน  ได้แก่

                                           ช่วยกันปรับปรุง / ซ่อมแซมห้องสมุด และสนามเด็กเล่น

เวลา  12.00-13.00  น.          รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา  13.00-15.30  น.          ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ร่วมกับโรงเรียนและชุมชน(ต่อ)

เวลา  15.30-16.00  น.          สรุปกิจกรรมประจำวัน

เวลา  16.00-17.30  น.          เดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561

เวลา  07.00-07.30  น.          ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกันที่หน้าบัณฑิตวิทยาลัย

เวลา  07.30-09.00  น.          เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

เวลา  09.00-09.30  น.          พบกับคณาจารย์โรงเรียนและผู้นำชุมชน  ณ  โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา

                                            ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

เวลา  09.30-12.00  น.          ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ร่วมกับโรงเรียนและชุมชน  ได้แก่

                                           ช่วยกันปรับปรุง / ซ่อมแซมห้องสมุด และสนามเด็กเล่น

เวลา  12.00-13.00  น.          รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา  13.00-15.30  น.          ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ร่วมกับโรงเรียนและชุมชน(ต่อ)

เวลา  15.30-16.00  น.          สรุปกิจกรรมประจำวัน

เวลา  16.00-17.30  น.          เดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

เวลา  07.00-07.30  น.          ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกันที่หน้าบัณฑิตวิทยาลัย

เวลา  07.30-09.00  น.          เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

เวลา  09.00-12.00  น.          ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ร่วมกับโรงเรียนและชุมชน  ได้แก่

                                           ให้ความรู้วิธีการเพาะเชื้อเห็ดแก่โรงเรียนและชุมชน

เวลา  12.00-13.00  น.          รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา  13.00-15.30  น.          ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ร่วมกับโรงเรียนและชุมชน(ต่อ)

เวลา  15.30-16.00  น.          สรุปกิจกรรมประจำวัน

เวลา  16.00-17.30  น.          เดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561

     -  ทีมบริการตรวจสุขภาพ

เวลา  07.00-07.30  น.          ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกันที่หน้าบัณฑิตวิทยาลัย

เวลา  07.30-09.00  น.          เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

เวลา  09.00-11.00  น.          บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนและนักเรียนที่มารับบริการ

เวลา  11.00-16.30  น.          ร่วมกิจกรรมโครงการกับทีมค่ายหลัก

          

     -  ทีมค่ายหลัก

เวลา  07.00-07.30  น.          ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกันที่หน้าบัณฑิตวิทยาลัย

เวลา  07.30-09.00  น.          เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

เวลา  09.00-10.00  น.          จัดเตรียมพื้นที่และวัสดุต่างๆ ที่จะมอบให้แก่โรงเรียน

เวลา  10.00-10.45  น.          พิธีเปิดโครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท “พี่ให้น้อง” ครั้งที่ 18  ประจำปีการศึกษา  2561

เวลา  10.45-12.30  น.          พิธีมอบอุปกรณ์การเรียน  อุปกรณ์กีฬา  ทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน

                                           ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

เวลา  12.30-13.30  น.          รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา  13.30-15.00  น.          กิจกรรมนันทนาการร่วมกับโรงเรียน  และชุมชน

เวลา  15.00-15.30 น.           สรุปกิจกรรม และพิธีปิดกิจกรรมโครงการ

เวลา  15.30-17.00  น.          เดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

***  หมายเหตุ  :  กำหนดการและกิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-4320-2420, 081-7689618 คุณนวพร (เบอร์ภายใน มข. 42417), คุณธนกฤช (087-3577216), คุณอนิวรรต (080-182-8802)