Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ (ประจำปีงบประมาณ 2561)

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ (ประจำปีงบประมาณ 2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 17 ส.ค. 2561 | อ่านแล้ว 4,447 ครั้ง

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยมีความประสงค์จะขอความร่วมมือในการให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ จากสถาบันหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย และ/หรือจากต่างประเทศ หากเป็นรางวัลภายในมหาวิทยาลัย จะต้องเป็นการจัดงานโดยความร่วมมือระหว่างคณะกับสถาบันหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย และ/หรือจากต่างประเทศ ช่วงที่ได้รับรางวัลประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561  โดยขอให้นักศึกษากรอกรายละเอียดรางวัล รวมทั้งอัพโหลดหลักฐาน เช่น ใบเกียรติบัตรรางวัล  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  30 กันยายน 2561

ซึ่งตามแนวปฏิบัติในการกรอกข้อมูลนี้ นักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลได้ตลอดปีเมื่อได้รับรางวัลที่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนื่องจากเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คุณภาพและชื่อเสียงของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นข้อมูลตัวชี้วัดที่สำคัญต่อระบบการประเมินคุณภาพหลักสูตร

 

กรอกข้อมูล - คลิกที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อ - คลิกที่นี่