Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 27 ต.ค. 2563 | อ่านแล้ว 1,391 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ขอเชิญประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือตัวแทน เข้าร่วมประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อประสานและถ่ายทอดแนวคิดเกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และประกาศที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการและกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร การควบคุมดูแลวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ  ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร HS05    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเยาวลักษณ์ แหล่งหล้า โทรศัพท์ภายใน มข. 42420

 ลงทะเบียน   รายชื่อผู้ลงทะเบียน  เพิ่มใน Google Calendar

(โปรดกรอกแบบตอบรับภายวันที่ 18 พฤศจิกายน  2563)


วาระการประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
วันอังคารที่  24  พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ  ห้องประชุม 3  ชั้น  2  อาคาร HS.05  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


09.00-09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 น. เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
. 1.1 ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
. 1.2 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22
. 1.3 การคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น
  1.4 การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
  1.5 ระบบการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน Copy Catch
  1.6 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเล่มวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ แบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสำเร็จการศึกษา
  1.7 ระบบรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติ ออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
. 2.1 การคัดเลือกบทความเพื่อการตีพิมพ์ เพื่อการสำเร็จการศึกษา
. 2.2 การกำหนดให้มี Soft Skill ในใบแสดงผลการศึกษา
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องอื่น ๆ