Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

แนวทางในการ รับ-ส่ง วิทยานิพนธ์ วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 12 เมษายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 23 มี.ค. 2563 | อ่านแล้ว 1,940 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

เรียน ผู้ใช้บริการ

ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ประกาศฯ (ฉบับที่ 4) ข้อ 15 ให้สถานศึกษาทุกระดับปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 12 เมษายน 2563 นั้น ในกรณีที่นักศึกษาอยู่ระหว่างช่วงเวลาที่จะต้องมา รับ-ส่ง การแก้ไขรูปแบบวิทยานิพนธ์ในวันดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัยของดการ รับ-ส่ง วิทยานิพนธ์และจะไม่มีค่าปรับการส่งวิทยานิพนธ์ล่าช้า จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

กรณีที่นักศึกษาที่ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร (วันสุดท้ายของการสอบฯ 27 เม.ย. 2563) และวันสุดท้ายของการส่งเล่มวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระฯ (วันที่ 13 พ.ค. 2563) ให้ปฏิบัติตามเดิมก่อนตามประกาศ มข. ฉบับที่ 976/2562 ของปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากจังหวัดขอนแก่นหรือมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

หมายเหตุ: หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม e-mail: graduate@kku.ac.th หรือโทรมือถือ 095-6608236 คุณสุพัฒน์ พิบูลย์