Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

มหาวิทยาลัยขอนแก่นห่วงใยนักศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษากรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 27 เม.ย. 2564 | อ่านแล้ว 1,931 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความห่วงใยต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาในกรณีที่พบการติดเชื้อหรือกรณีเสียขีวิตจากเชื้อไวรัสโคโรนา อีกทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษา หากนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และกรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือภาวะสมองตายและระบบประสาหล้มเหลวหรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้หรือเสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

นักศึกษากรอกแบบขอรับเงินช่วยเหลือพร้อมแนบหลักฐาน ส่งมาที่กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 191/2564) เรื่องหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) แบบฟอร์มขอรับเงินช่วยเหลือ (https://sac.kku.ac.th/servicesac/vddata/2.pdf)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นายสมพร ชูศรีเมือง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 08 7947 9088 เบอร์ภายใน 44550