Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 31 พ.ค. 2565 | อ่านแล้ว 9,958 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น.

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

              

เวลา                                 รายการ

08.30 – 09.00 น.        - ลงทะเบียน และดาวน์โหลดเอกสาร  

09.00 – 09.15 น.        - กล่าวรายงานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  

                                     โดย รศ.ดร.เกียรติไชย  ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

09.15 – 09.30 น.        - พิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  

                                    โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

09.30 – 10.15 น.        - บรรยายพิเศษ เรื่อง บัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

                                     (ในอนาคต) และการเตรียมพร้อม (Future of Graduates Studies and Preparedness)

                                     โดย รศ.ดร.เกียรติไชย  ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

10.15 – 10.30 น.        - ชมวีดิทัศน์ แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

10.30 – 10.40 น.        - แนะนำการสอบวัดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic

                                    English Language Test (KKU – AELT)

                                    โดย ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล (หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

10.40 – 10.50 น.        - แนะนำการลงทะเบียนผ่าน Website   

                                     โดย คุณสมโภชน์ ถิ่นปรุ วิทยากรจากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

10.50 – 11.00 น.        - แนะนำการใช้บริการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล 

                                    โดย  คุณพัชราภรณ์  จิรานุวัฒนวงศ์  วิทยากรจากสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

11.00 – 11.20 น.        - แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย (GSMIS)

                                    โดย คุณอภิเชษฐ์  บุญจวง (บัณฑิตวิทยาลัย)

11.20 – 11.30 น.         - แนะนำการใช้บริการสำนักหอสมุด

                                     โดย คุณยศยาดา  สิทธิวงษ์  วิทยากรจากสำนักหอสมุด

11.30 – 11.40 น.         - แนะนำสโมสรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา   

                                     โดย คุณกิตตินันท์  อัครนิธิยานนท์   อุปนายกนายกสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11.40 - 12.00 น.         -  ช่วงเวลา ถาม–ตอบ  

 

หมายเหตุ :       1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ฯ ได้ในวันที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด สามารถติดตาม ได้จาก

                             เว็บไซต์ https://app.gs.kku.ac.th/gs/th   

   2. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 และเอกสารประกอบการปฐมนิเทศฯ

       ติดตามที่ https://app.gs.kku.ac.th/gs/th   

 

กำหนดการปฐมนิเทศคณะต่างๆ ภาคบ่าย

                 เอกสารประกอบการบรรยาย

                          

 

แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


 

แนะนำการลงทะเบียนผ่าน Website (ออนไลน์) โดย นายสมโภชน์ ถิ่นปรุ (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

 


แนะนำการใช้บริการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล (ออนไลน์) โดย วิทยากรจากสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

 


แนะนำระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย โดย นายอภิเชษฐ์ บุญจวง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


แนะนำการใช้บริการสำนักหอสมุด (ออนไลน์) โดย วิทยากรจากสำนักหอสมุด

 


แนะนำการสอบวัดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language Test (KKU – AELT) โดย ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล (หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์)