cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

แนวปฏิบัติสำหรับการปรับปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้าสู่อาเซียน (สำหรับนักศึกษาที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2557)

 

แนวปฏิบัติสำหรับการปรับปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้าสู่อาเซียน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา เพื่อให้รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป จึงทำให้ปฏิทินการศึกษาของบัณฑิตศึกษาต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย อย่างไรก็ตามเนื่องจากการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้พร้อมกัน ถึงแม้จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา ภาคการศึกษาเดียวกัน

  ดังนั้น จึงมีนักศึกษาบางส่วนที่ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร เมื่อเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา จึงอาจมีผลต่อวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร เพื่อให้การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาสอดคล้องกับปฏิทินการศึกษานานาชาติและให้ตรงกับปฏิทินของมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน เรียกว่า ปฏิทินการศึกษาอาเซียน โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัย ได้สรุปแนวทางการใช้ปฏิทินการศึกษามาเพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้วางแผนการเรียนและการสำเร็จการศึกษาในช่วงของเวลาระหว่างปฏิทิน โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557  ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

  รายละเอียด แนวปฏิบัติสำหรับการปรับปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้าสู่อาเซียน

  รายละเอียด การกำหนดระยะเวลาวันสุดท้ายของการสอบและการส่งเล่มรายงานการศึกษาอิสระหรือวิทยานิพนธ์ (เฉพาะนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557)

  รายละเอียด ตารางการกำหนดระยะเวลาวันสุดท้ายของการสอบและการส่งเล่ม รายงานการศึกษาอิสระหรือวิทยานิพนธ์ (เฉพาะนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557)

Read 27356 times Last modified on Friday, 10 July 2015 04:01