Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ผลงานและรางวัล


21 มี.ค. 2566
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565

รายละเอียด

28 ก.พ. 2566
ผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565
ผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565

รายละเอียด

18 พ.ค. 2565
ผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564
ผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564

รายละเอียด

9 พ.ย. 2564
ประกาศผลศิษย์เก่าดีเด่น ปี2564
ประกาศผลศิษย์เก่าดีเด่น ปี2564

รายละเอียด

10 ก.ย. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

11 มี.ค. 2564
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2563
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2563

รายละเอียด

13 ธ.ค. 2563
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับพระราชทานรางวัลศรีมอดินแดง ประเภทบุคลากรตำแหน่งวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับพระราชทานรางวัลศรีมอดินแดง ประเภทบุคลากรตำแหน่งวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563

รายละเอียด

12 มี.ค. 2564
ผลการตัดสินวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ครั้งที่ 10
ผลการตัดสินวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ครั้งที่ 10

รายละเอียด

12 มี.ค. 2564
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563

รายละเอียด

11 ธ.ค. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จักรี บุญละคร ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ระดับดี: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จักรี บุญละคร ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ระดับดี: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รายละเอียด

24 ม.ค. 2563
ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2561
รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2561

รายละเอียด

28 มี.ค. 2562
ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2560
ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2560

รายละเอียด

10 ม.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ บุรีรัตน์
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ บุรีรัตน์

รายละเอียด

10 ม.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน

รายละเอียด

27 ก.ย. 2560
โครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี 2560
โครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี 2560

รายละเอียด

25 ก.ย. 2560
ประกาศผลศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560
ประกาศผลศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560

รายละเอียด

  • 1