Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

ข่าวอบรมพัฒนาทักษะ


11 ธ.ค. 2562
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตรเขียนวิจัยอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Plagiarism
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตรเขียนวิจัยอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Plagiarism

รายละเอียด

14 ธ.ค. 2561
อบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์(E-Form)
ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียด

14 พ.ย. 2561
บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ
ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

8 ต.ค. 2561
บรรยากาศการอบรม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้ Basic GIS and Its Application
ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 8-9 ตุลาคม 2561

รายละเอียด

11 ก.ย. 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้ (Basic GIS and its application)
วันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8:30 – 16:00 น. ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

22 พ.ค. 2561
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมทักษะการใช้โปรแกรม iThesis
วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3

รายละเอียด

  • 1