Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมทักษะการใช้โปรแกรม iThesis

ข่าวอบรมพัฒนาทักษะ | 22 พ.ค. 2561 | อ่านแล้ว 2,831 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมทักษะการใช้โปรแกรม iThesis ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งเจ้าหน้าที่เครือข่ายบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ ความเข้าใจ การใช้โปรแกรม iThesis สามารถใช้โปรแกรมในการเตรียมวิทยานิพนธ์ รวมทั้งสามารถนำโปรแกรม iThesis ไปใช้ในการกำกับติดตามการทำวิทยานิพนธ์อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง บัณฑิตวิทยาลัย 2) เจ้าหน้าที่เครือข่ายบัณฑิตศึกษาและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย 3) คณาจารย์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 4) นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี คุณอภิญญา แตงอำไพ และคุณธนิตา ศิริมังคลา จากบริษัท Facgure Co., LTD. เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม iThesis และนำข้อเสนอแนะจากผู้อบรมไปแก้ไข ปรับปรุงระบบต่อไป การใช้ระบบ iThesis ระหว่างนี้อยู่ในช่วงทดลองใช้และปรับปรุงระบบ โดยยังไม่มีการบังคับใช้ ทั้งนี้คาดว่าจะประกาศและบังคับบใช้ในปีการศึกษา 2562 เป๋นต้นไป และสำหรับการอบรม iThesis บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดให้มีการอบรมหลักสูตรนี้ตามโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้ทราบต่อไป

 

 


ภาพประกอบ Facebook