Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

อบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์(E-Form)

ข่าวอบรมพัฒนาทักษะ | 14 ธ.ค. 2561 | อ่านแล้ว 2,408 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์(E-Form) แก่คณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา และผู้ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(LAB-C) ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.กรชวัล ชายผา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย และคุณสุรศักดิ์ ศรีสว่างวงค์ คุณภัทรจุฬ จัทรมนตรี ผู้พัฒนาระบบ เป็นวิทยากรชี้แจงระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form) เพื่อให้การนำระบบไปใช้เป็นรูปแบบและแนวทางเดียวกัน ซึ่งระบบที่ให้บริการเป็นคำร้องต่างๆ มีคณะกรรมการเครือข่ายฯ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม 60 คน ทั้งนี้คาดว่าระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้ใช้ประมาณปีการศึกษาหน้า


ภาพประกอบ