Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา


1 ก.ค. 2567
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2567
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2567

รายละเอียด

7 พ.ค. 2567
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 รอบ 2
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 รอบ 2

รายละเอียด

1 มี.ค. 2567
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 รอบ 2
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 รอบ 2

รายละเอียด

28 ก.พ. 2567
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภายใต้โครงการ(สควค.)
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภายใต้โครงการ(สควค.)

รายละเอียด

6 ก.พ. 2567
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 โควตา
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดัรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 โควตาบบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

รายละเอียด

6 ก.พ. 2567
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 รอบปกติ
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 รอบปกติ

รายละเอียด

17 ม.ค. 2567
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภายใต้โครงการ(สควค.)
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภายใต้โครงการ(สควค.)

รายละเอียด

1 ธ.ค. 2566
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

รายละเอียด

1 ธ.ค. 2566
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 รอบโควตา
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 รอบโควตา

รายละเอียด

8 พ.ย. 2566
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) รอบ 2
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) รอบ 2

รายละเอียด

5 ก.ย. 2566
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

รายละเอียด

14 ก.ค. 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ปีการศึกษา 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ปีการศึกษา 2566

รายละเอียด