Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา


17 พ.ค. 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 รอบ 2
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 56/2565

รายละเอียด

4 พ.ค. 2565
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 รอบ 2
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 50/2565

รายละเอียด

28 ก.พ. 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 24/2565

รายละเอียด

8 ก.พ. 2565
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 18/2565

รายละเอียด

8 ก.พ. 2565
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 โควตา
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 19/2564

รายละเอียด

1 ธ.ค. 2564
รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565
รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด

1 ธ.ค. 2564
รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 โควตา
รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 โควตา

รายละเอียด

8 พ.ย. 2564
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) รอบ 2
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) รอบ2

รายละเอียด

12 ต.ค. 2564
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

27 ก.ย. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 118/2564

รายละเอียด

8 ก.ย. 2564
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 117/2564

รายละเอียด

4 ส.ค. 2564
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)

รายละเอียด

16 ก.ค. 2564
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประจำปีการศึกษา 2564
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

1 ก.ค. 2564
รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด