Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา


6 ต.ค. 2563
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2563
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 119/2563

รายละเอียด

15 มิ.ย. 2563
รายชื่อผู้สมัครสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563 รอบ 2
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 71/2563

รายละเอียด

2 มิ.ย. 2563
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563 รอบ 2
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 70/2563

รายละเอียด

25 ก.พ. 2563
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่5/2563)

รายละเอียด

31 ม.ค. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563 โควตา
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2563

รายละเอียด

18 พ.ย. 2562
Download หนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2562
สำหรับผู้ที่สมัครต้องการ Download หนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รายละเอียด

14 พ.ย. 2562
รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563
ตามประกาศรายละเอียดการสมัคร (ประกาศที่ 143/2562)

รายละเอียด

6 พ.ย. 2562
รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563 โควตา
ดูคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา และสมัครเรียน

รายละเอียด