Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการสอบภาษาในการรับสมัครเข้าศึกษา

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา | 24 มี.ค. 2563 | อ่านแล้ว 3,068 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

        ด้วยจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโตโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทำให้หลายหน่วยงานจำเป็นต้องประกาศใช้มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มข้น ทำให้สถาบันที่มีศูนย์ทดสอบทางภาษาได้มีการเลื่อนรับสมัครและการทดสอบทางภาษา นั้น

        1. สำหรับผู้สมัครในระดับปริญญาเอก ที่ไม่สามารถจะยื่นผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา เพื่อประกอบการสมัครได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 สามารถยื่นผลทดสอบทางภาษาได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าศึกษา คือภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 (กรณีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา) แต่ทั้งนี้ในระบบรับสมัครออนไลน์ ผู้สมัครจะต้องเข้าไปสมัคร 1) กรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน 2) ส่งเอกสารให้ครบตามที่กำหนด (ยกเว้นผลภาษา สำหรับผู้ที่ยังไม่มี) และ 3) ชำระเงินให้ครบ จึงจะถือว่าการสมัครนั้นสมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัย จึงจะดำเนินการออกเลขที่นั่งสอบให้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

        2. สำหรับผู้สมัครในระดับปริญญาโท ที่ไม่สามารถจะยื่นผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา เพื่อประกอบการสมัครได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 (กรณีสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องยื่นผลภาษาอังกฤษตามประกาศที่เกี่ยวข้อง) แต่ทั้งนี้ในระบบรับสมัครออนไลน์ ผู้สมัครจะต้องเข้าไปสมัคร 1) กรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน 2) ส่งเอกสารให้ครบตามที่กำหนด (ยกเว้นผลภาษา สำหรับผู้ที่ยังไม่มี) และ 3) ชำระเงินให้ครบ จึงจะถือว่าการสมัครนั้นสมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัย จึงจะดำเนินการออกเลขที่นั่งสอบให้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563