Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

รับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประจำปีการศึกษา 2567


รับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประจำปีการศึกษา 2567

share Facebook twitter LINE


ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
Higher Graduate Diploma in Clinical Medical Sciences
ชื่อย่อ : ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
Higher Grad.Dip.in Clinical Medical Sciences

สาขาวิชาที่เปิดสอน 

 1. กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
 2. จักษุวิทยา (Ophthalmology)
 3. วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)
 4. ศัลยศาสตร์ (Surgery)
 5. สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)
 6. อายุรศาสตร์ (Medicine)
 7. ออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedic)
 8. จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry)
 9. เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine)
 10. โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
 11. รังสีวิทยา (Radiology)
 12. พยาธิวิทยากายวิภาค (Anatomical Pathology)
 13. เวชศาสตร์ครอบครัว (Family  Medicine)
 14. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
       1. สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
       2. ได้จดทะเบียนวิชาชีพเวชกรรมแล้ว
       3. เป็นแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 หรือแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 2 สังกัดสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักฐานที่ต้องอัปโหลดประกอบการสมัคร

 1.  อัปโหลดรูปถ่ายตามขนาดที่กำหนดในระบบรับสมัคร
 2. หนังสือรับรองการเป็นแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุน (ตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย) หรือ  หนังสือรับรองการรับนักศึกษาสมทบ (ตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย) แล้วแต่กรณี ดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลได้ที่ http://gs.kku.ac.th
 3.  ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 4.  ใบประกอบโรคศิลป์ หรือ ใบปริญญาบัตร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)


การชำเงินค่าสมัคร
      1. ค่าสมัคร 700 บาท
      2. ชำระเงินค่าสมัครผ่าน QRCode จากระบบ
     
หมายเหตุ หากโอนเงินนอกเหนือจากวิธีการดังกล่าวข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาการสมัครในระบบ

 

 


รับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียดการสมัคร (ประกาศที่ 76/2567)
กำหนดการรับสมัคร
สาขาและจำนวนที่เปิดรับ

รายละเอียดแต่ละสาขา


สมัคร online 1 ก.ค. 2567 ถึง 5 ก.ค. 2567 เท่านั้น

ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร

สำหรับผู้ที่สมัครแล้วต้องการเข้าใช้งานระบบหรือแก้ไขข้อมูล

Email
 

Password
 

ลืมรหัสผ่าน?

ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ (ประกาศที่ )
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ประกาศที่ )
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ประกาศที่ 98/2567)

Download หนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

สำหรับผู้ที่สมัครต้องการ Download หนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

Email
 

Password
 

ลืมรหัสผ่าน?

วันที่รายงานตัวเข้าศึกษา Link รายงานตัวเข้าศึกษา
กำหนดการปฐมนิเทศ


วิธีการสมัคร บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทำระบบรับสมัคร 

1. ศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติตามหลักสูตรกำหนด

2. กรอกข้อมูลในระบบสมัคร

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ทางเว็บไซต์หลังจากที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจสอบเอกสารที่ผู้สมัครแนบไฟล์ถูกต้องครบถ้วนและได้ชำระเงินตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้ โดยในวันสอบผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานที่หน่วยงานราชการออกให้โดยที่มีการแสดงรูปของเจ้าของบัตรติดที่บัตรต่อคณะกรรมการคุมสอบ

บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัครในกรณีต่อไปนี้
     1) ผู้สมัครไม่ส่งค่าธรรมเนียมการสมัคร หรือส่งค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบ ตามช่องทางที่กำหนด
     2) การอัพโหลดไฟล์ประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด

 

หมายเหตุ

 1. เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนา ทุกรายการ ให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4
 2. ก่อนสมัครออนไลน์ ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชาหรือไม่ และบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกตามกำหนดการที่กำหนด ที่เว็บไซต์ http://gs.kku.ac.th
 3. ค่าสมัครที่กำหนดไว้นี้ มิใช่ค่าธรรมเนียมการสอบ ดังนั้น ถ้าผู้สมัครมิได้เข้าสอบหรือไม่มีสิทธิ์ เข้าสอบด้วยเหตุผลใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครให้
 4. ผู้สมัครจะยื่นใบสมัครเข้าศึกษาเกิน 1 สาขาวิชาก็ได้ หากวันและเวลาทำการสอบไม่ตรงกัน

 

การชำระค่าสมัครให้ชำระด้วยการ Scan QRCode ผ่าน Internet Banking Application ของธนาคารต่าง ๆ ในประเทศไทย

 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร 700 บาท     

 • ชำระผ่าน QR code ที่ปรากฎตามที่ระบบแจ้งไว้

  หมายเหตุ ไม่ควรโอนด้วยวิธีนำฝากเข้าบัญชีตรงโดยไม่ผ่านตามแบบฟอร์มจากระบบ


การสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

                 1) สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ยื่นในวันสมัครจนถึงวันปิดรับสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์


                 1.1) ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันที่มีการทดสอบดังนี้    
 

TOEFL (Paper  Based) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน  หรือ
TOEFL (Computer  Based) ไม่ต่ำกว่า 97 คะแนน  หรือ
TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 32 คะแนน  หรือ
TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่ำกว่า  400 คะแนน  หรือ
IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า   4.0 คะแนน  หรือ
TU-GET (1000 คะแนน) ไม่ต่ำกว่า  400 คะแนน  หรือ
CU-TEP (120  คะแนน) ไม่ต่ำกว่า    45 คะแนน

                      1.2 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language Test (KKU – AELT) ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับตั้งแต่วันสอบ ซึ่งจัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องมีผลการทดสอบดังนี้

                             1.2.1 กรณียื่นผลการทดสอบที่ใช้ระบบเกณฑ์คะแนนแบบ 5 ช่วงชั้น (5-band system)

                                       ทักษะการอ่าน      ระดับ  2  ขึ้นไป และ

                                       ทักษะการเขียน     ระดับ  2  ขึ้นไป

                              1.2.2 กรณียื่นผลการทดสอบที่ใช้ระบบเกณฑ์คะแนนแบบ 7 ช่วงชั้น (7-band system)

                                        ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนโดยรวม (Overall score) ระดับ 2 ขึ้นไป

                       1.3  หากผู้เข้าศึกษาได้ผลการทดสอบต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนที่กำหนดตามข้อ 1.2 ผู้เข้าศึกษาสามารถเข้ารับการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดอบรมโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอบรมเฉพาะทักษะที่สอบได้ต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนที่กำหนด และยื่นผลการทดสอบในข้อ 1.2 คู่กับผลการอบรมที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ผ่านการอบรม ตามหัวข้อดังนี้

  ทักษะที่สอบได้ต่ำกว่าเกณฑ์

ระดับที่ได้

หัวข้อที่ต้องเข้ารับการอบรม

การอ่าน

1

Academic Reading for Doctoral Students I

การเขียน

1

Academic Writing for Doctoral Students I

                         1.4  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ EnglishScore ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับตั้งแต่วันสอบ ซึ่งจัดสอบโดยศูนย์สอบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องมีผลการทดสอบดังนี้

                                ทักษะหลัก (Core skills test)               ไม่ต่ำกว่า 200 คะแนน และ

                                ทักษะการเขียน (Writing test)              ไม่ต่ำกว่า 200 คะแนน

                         สมัครได้ที่ https://feeic.kku.ac.th/login

       
PDF ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ป.เอก


                 2) สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท

                 2.1)  กรณีผู้สมัครที่ไม่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าศึกษาได้ 
                 2.2)  กรณีผู้สมัครมีผลทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา ให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งต่อไปนี้ ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันที่มีการทดสอบดังนี้ ยื่นในวันสมัครจนถึงวันปิดรับสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์
                 
                 - TOEFL (Paper Based)
                 - TOEFL (Computer Based)
                 - TOEFL (Internet Based)
                 - TOEFL (Institutional Testing Program)
                 - IELTS (Academic Module)
                 - TU-GET
                 - CU-TEP
                 - ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language   Test (KKU – AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    


 รายละเอียดประกอบการสมัคร

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ.2566 (ฉบับที่ 3)
ค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566
โครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


Download เอกสารประกอบการสมัคร

Download คำร้องขออนุมัติสมัครสอบ
Download หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร(บว.3)
Download หนังสือรับรองประสบการณ์(บว.4)
Download หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Download หนังสือรับรองจากผู้สอน เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Download แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัย สาขาสังคมวิทยา ป.เอก / การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต / สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
Download แบบฟอร์มหนังสือตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หนังสือรับรอง หนังสือรับรองการเป็นแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุน

การรับสมัครแบบต่างๆ ในเวลานี้

รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2567 รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2567
สมัครถึง 31 ส.ค. 2567
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)
สมัครถึง 30 ก.ย. 2567
รับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประจำปีการศึกษา 2567 รับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประจำปีการศึกษา 2567
สมัครถึง 5 ก.ค. 2567
รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 รอบ 2 รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 รอบ 2
สมัครถึง 30 เม.ย. 2567
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภายใต้โครงการ(สควค.) รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภายใต้โครงการ(สควค.)
สมัครถึง 22 ก.พ. 2567
รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 โควตา (เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 โควตา (เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี)
สมัครถึง 31 ม.ค. 2567
รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566
สมัครถึง 31 ม.ค. 2566