Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา


15 ม.ค. 2561
รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2561
สมัคร online 23 ม.ค. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2561 เท่านั้น

รายละเอียด

16 ม.ค. 2561
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 สควค.
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สควค.)

รายละเอียด

20 พ.ย. 2560
Download หนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2560
สำหรับผู้ที่สมัครต้องการ Download หนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รายละเอียด

14 พ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ประกาศแนบท้ายที่ 149/2560 รายชื่อมีสิทธิ์สอบสอบคัดเลือก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด

13 พ.ย. 2560
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 138/2560

รายละเอียด

11 ต.ค. 2560
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2560 แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 136/2560

รายละเอียด

21 ส.ค. 2560
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 106/2560 ให้ผู้ได้อันดับสำรองไปรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 106/2560 ให้ผู้ได้อันดับสำรองไปรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

รายละเอียด

16 ส.ค. 2560
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 98/2560 ให้ผู้ได้อันดับสำรองไปรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 98/2560 ให้ผู้ได้อันดับสำรองไปรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

รายละเอียด

15 ส.ค. 2560
Download หนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2
Download หนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2

รายละเอียด