Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา


9 พ.ค. 2561
รายชื่อผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2561
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 51/2561

รายละเอียด

10 เม.ย. 2561
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2561
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 47/2561

รายละเอียด

10 เม.ย. 2561
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2561 โควต้า
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 48/2561

รายละเอียด

26 ก.พ. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน

รายละเอียด

15 ม.ค. 2561
รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2561
สมัคร online 23 ม.ค. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2561 เท่านั้น

รายละเอียด

16 ม.ค. 2561
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 สควค.
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สควค.)

รายละเอียด