Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา


31 ก.ค. 2561
รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2561
สมัคร online 1 ส.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2561 เท่านั้น

รายละเอียด

17 ก.ค. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2561 รอบที่2
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 77/2561

รายละเอียด

19 มิ.ย. 2561
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 72/2561

รายละเอียด

9 พ.ค. 2561
รายชื่อผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2561
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 51/2561

รายละเอียด

10 เม.ย. 2561
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2561
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 47/2561

รายละเอียด

10 เม.ย. 2561
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2561 โควต้า
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 48/2561

รายละเอียด