Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา


9 มิ.ย. 2564
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รอบ 3
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 76/2564

รายละเอียด

4 มิ.ย. 2564
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รอบ 2
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 73/2564

รายละเอียด

25 พ.ค. 2564
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รอบ 3
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 69/2564

รายละเอียด

18 พ.ค. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รอบ 2
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 63/2564

รายละเอียด

3 พ.ค. 2564
รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รอบ 3
รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รอบ 3

รายละเอียด

17 มี.ค. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 25/2564

รายละเอียด

1 มี.ค. 2564
รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รอบ 2
รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รอบ 2

รายละเอียด

26 ก.พ. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 23/2564

รายละเอียด

24 ก.พ. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 โควตา
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 26/2564

รายละเอียด

8 ก.พ. 2564
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 12/2564

รายละเอียด

8 ก.พ. 2564
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 โควตา
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 13/2564

รายละเอียด

1 ธ.ค. 2563
รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

1 ธ.ค. 2563
รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2564 โควตา
รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2564 โควตา

รายละเอียด

1 ธ.ค. 2563
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน

รายละเอียด

1 ธ.ค. 2563
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) รอบที่ 2
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) รอบที่ 2

รายละเอียด

13 พ.ย. 2563
Download หนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2563
สำหรับผู้ที่สมัครต้องการ Download หนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รายละเอียด

22 ต.ค. 2563
รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2563
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 124/2563

รายละเอียด

6 ต.ค. 2563
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2563
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 119/2563

รายละเอียด