Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา


1 ธ.ค. 2563
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน

รายละเอียด

1 ธ.ค. 2563
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) รอบที่ 2
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) รอบที่ 2

รายละเอียด

13 พ.ย. 2563
Download หนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2563
สำหรับผู้ที่สมัครต้องการ Download หนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รายละเอียด

22 ต.ค. 2563
รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2563
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 124/2563

รายละเอียด

6 ต.ค. 2563
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2563
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 119/2563

รายละเอียด

15 มิ.ย. 2563
รายชื่อผู้สมัครสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563 รอบ 2
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 71/2563

รายละเอียด

2 มิ.ย. 2563
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563 รอบ 2
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 70/2563

รายละเอียด

25 ก.พ. 2563
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่5/2563)

รายละเอียด

31 ม.ค. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563 โควตา
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2563

รายละเอียด