Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา


18 พ.ย. 2562
Download หนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2562
สำหรับผู้ที่สมัครต้องการ Download หนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รายละเอียด

14 พ.ย. 2562
รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563
ตามประกาศรายละเอียดการสมัคร (ประกาศที่ 143/2562)

รายละเอียด

6 พ.ย. 2562
รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2563 โควตา
ดูคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา และสมัครเรียน

รายละเอียด

14 พ.ย. 2562
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 125/2562

รายละเอียด

9 ต.ค. 2562
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2562
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 123/2562

รายละเอียด

9 มิ.ย. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2562 รอบที่2
แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 57/2562

รายละเอียด