cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 86/2556)
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)

 

         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) โครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู โครงการพิเศษ

 จำนวนรับ 30 คน แบ่งออกเป็น 2 แผนการศึกษา ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2 (รหัสสาขา 0220226) จำนวน 20 คน
แผน ข (รหัสสาขา 0220236) จำนวน 10 คน

คุณสมบัติ
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- เป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนวิชาทางชีววิทยามาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
- เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 5 ข้อ 26.2 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรับปรุงใหม่


เอกสารในการสมัคร
- ใบสมัคร 2 ฉบับ ตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งกรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน (แบบ บว.2)
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป (ให้ติดในใบสมัคร 2 รูป) (รูปถ่ายสติกเกอร์และรูปถ่ายสแกน ไม่สามารถนำมาใช้ในการนี้)
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี 2 ชุด
- สำเนาหลักฐานแสดงความรู้ภาษาอังกฤษของผู้สมัคร จากสถาบันทดสอบภาษาที่มี มาตรฐาน (รายละเอียด อยู่ในภาคผนวกที่ 2)
- หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนแล้ว ให้นำหนังสือรับรองฯ ไปให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องมี ผู้รับรอง 3 คน ๆ ละ 1 ฉบับ รวม 3 ฉบับ โดยการรับรอง ผู้รับรองจะเป็นกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งหรือสองกลุ่ม หรือทั้ง 3 กลุ่ม ก็ได้ต่อไปนี้ 1) ผู้บังคับบัญชา 2) อาจารย์ ที่ปรึกษา 3)อาจารย์ที่เคยสอน การรับรองให้ใช้แบบฟอร์มตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด คือ แบบ บว.3
- หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พนักงานของรัฐ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน จำนวน 2 ฉบับ
- ในกรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุล ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกัน ให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาแสดงด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส คำสั่งแต่งตั้งยศ เป็นต้น โดยถ่ายสำเนา จำนวน 1 แผ่น

หมายเหตุ เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนา ทุกรายการ ให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4

กำหนดรับสมัครและสอบคัดเลือก 

รายการ

วัน เดือน ปี

1. รับสมัคร

-ทางเว็บไซด์

14 ตุลาคม 2556 – 3 กุมภาพันธ์ 2557

2.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ทางเว็บไซด์บัณฑิตวิทยาลัย

3.  การสอบสัมภาษณ์

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00-12.00

ณ ห้องประชุมภาควิชาชีววิทยา ชั้น 1 อาคาร SC03 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ทางเว็บไซด์บัณฑิตวิทยาลัย

5. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนทาง Website ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางธนาคาร

วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม – วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557

6. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.    ณ ห้องประชุมศรีสุมนตร์ สีตะธนี ชั้น 4 อาคาร SC03 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7. วัดเปิดภาคเรียน

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557

8. วันปิดภาคเรียน

วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557

 


 ดู file ประกาศและรายละเอียดทั้งหมด

 การสมัครทางเว็บไซต์ http://app.gs.kku.ac.th/appforbiotec/   รายชื่อผู้สมัครและเอกสารครบแล้ว
 

Read 7038 times Last modified on Monday, 09 December 2013 07:33