Print this page

ผู้ที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2556

ระดับปริญญาเอก

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ผู้ได้รับรางวัล

รางวัล

ชื่อ-สกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

หลักสูตร/ณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดีเด่น

ดร.สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา

การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากกลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไปโอดีเซล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รศ.ดร. อลิศรา เรืองแสง

ดีเด่น

ดร. ธัญจิรา เทพรัตน์

การศึกษาโปรตีนในตัวอสุจิที่สัมพันธ์กับคุณภาพของน้ำเชื้อในพ่อโคพันธุ์บรามันต์

ปรัชญาดุษฎีปัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์  

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ผศ.ดร. สุภร กตเวทิน

รศ.ดร. เทวินทร์  วงษ์พระลับ

รศ.ดร. มนต์ชัย  ดวงจินดา

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้ได้รับรางวัล

รางวัล

ชื่อ-สกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

หลักสูตรคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดีเด่น

ดร.ดาราวรรณ

รินชัย  

การวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อการวินิจฉัยและพยากรณ์โรคติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด และเชื้อเบอร์โคเดอเรียสูป์โดมาลิไอ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาร่วม)

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

ผศ.ดร. กาญจนา

เลิศมีมงคลชัย

ดีเด่น

ดร. ปรีดา

ปราการกมานันท์

การพัฒนาดีเอ็นเอไมโครชิพชนิดคิวซีเอ็มร่วมกับระบบเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอไอโซเทอมอลในการตรวจหาเชื้อไวรัสฮิวแมนแปปปิโลมา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาร่วม)

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

รศ.ดร. พัชรี 

เจียรนัยกูร

ดี

ดร. ดวงจันทร์

สุวรรณแสน

 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเบอโคลเดอเรียป์สูโดมาลิไอในมนุษย์โดยการวิเคราะห์โปรตีนไมโครอาเรย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาร่วม)
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
ผศ.ดร. กาญจนา
เลิศมีมงคลชัย

ดี

 ดร. ลติพร อุดมสุข   การสร้างสารกลุ่มไอโซฟลาโวนอยด์ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาวและผลของสารดีออกซี่ไมโรเอสทรอลในกวาวเครือขาวต่อสมรรถนะของเอนไซม์โซโตโครม พี450 ที่เกี่ยวข้อง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 

รศ.ดร. กนกวรรณ

จารุกำจร

รศ.ดร. วราภรณ์

ภูตะลุน

 

ระดับปริญญาโท

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้ได้รับรางวัล

รางวัล

ชื่อ-สกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

หลักสูตร/ณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดีเด่น

นายกฤษดา สิงหะ

การตรวจวิเคราะห์เอ็มอาร์เอ็นเอของอัลฟาและบีตาโกลบิน:การประยุกต์ใช้ในการศึกษาฮีโมโกลบินผิดปกติ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

รศ.ดร. สุพรรณ

ฟู่เจริญ 

ดี

น.ส.เบญจมาส

ริมราง

การเฝ้าระวังการดื้อยากลุ่ม carbapenems ในแบคทีเรียวงศ์ Enterobacteriaceae ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

รศ.ดร. อรุณวดี

ชนะวงศ์

รศ.ดร. อรุณลักษณ์

ลุลิตานนท์

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์

ผู้ได้รับรางวัล

รางวัล

ชื่อ-สกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

หลักสูตร/ณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดี

นายคมกฤษณ์

วรเดชนัยนา

พระลักพระลาม สำนวนลาว: วรรณทัศน์ของสัจจิดานันดะ

สะหาย

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  คณะศิลปกรรมศาสตร์  

สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ดวงพัตรา

Read 1731 times Last modified on Thursday, 15 May 2014 08:08