Print this page

ผู้ที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2555

ระดับปริญญาเอก

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ผู้ได้รับรางวัล

รางวัล

ชื่อ-สกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

หลักสูตร/ณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดี

ดร.อารีพร อ่อนตาม

การเตรียมวัสดุไฮบริดของแคดเมียมซิลิไนด์และแคดเมียมเทลลูไลน์กับสารอนินทรีย์และสมบัติเชิงแสง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

รศ.ดร. นิธิมา เคารพาพงศ์, ศ.ดร.มาโกโตะ โอกาวา

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ผู้ได้รับรางวัล

รางวัล

ชื่อ-สกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

หลักสูตร/ณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดีเด่น

ดร.ปิยะวดี สราภิรมย์

การผลิตไฮโดรเจนโดยชีววิธีจากน้ําเคี่ยวข้าวฟ่างหวานและการใช้ประโยชน์จากน้ําเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตไฮโดรเจนเพื่อผลิต พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รศ.ดร. อลิศรา เรืองแสง

ดี

ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง

รูปแบบการกระจายตัว และการตอบสนองของรากถั่วลิสงต่อสภาวะแห้งแล้ง

ปรัชญาดุษฎีปัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่

ดร. บรรยง ทุมแสน, รศ.ดร. นิมิตรวรสูต, รศ.ดร. สนั่น จอกลอย, ศ.ดร. อารันต์พัฒโนทัย

ดี

ดร.สุรีย์พร บัวอาจ

ผลของสารออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambiSpeg.) ต่อไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognitaChitwood) และสิ่งที่มีชีวิตนอกเป้าหมาย

ปรัชญาดุษฎีปัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาโรคพืชวิทยา

รศ.ดร. วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์, รศ.ดร. สมเดช กนกเมธากุล, ผศ.ดร. อนันต์ หิรัญสาลี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้ได้รับรางวัล

รางวัล

ชื่อ-สกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

หลักสูตรคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดีเด่น

ดร.วันวิสาข์ คุณะวัฒนกุล

การพัฒนาและประเมินฟิล์มผสมนาโนคอมพอสิตไคโตแซน-แมกนีเซียมอะลูมินัมซิลิเกตเพื่อประโยชน์ในทางเภสัชกรรม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์

รศ.ดร. ธเนศ พงศ์จรรยากุล, รศ.ดร.สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร

ดี

ดร. สุภาวดี แย้มศรี

ความผิดปกติระดับโมเลกุลของธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในคู่สมรสเสี่ยงต่อการให้กําเนิดบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาร่วม) สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

รศ.ดร. กนกวรรณ แสนไชยสุริยา, รศ.ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์

ผู้ได้รับรางวัล

รางวัล

ชื่อ-สกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

หลักสูตร/ณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดี

ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์

การสร้างเครือข่ายทางสังคมของนายหน้าแรงงานอีสาน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยา

ผศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์, ดร. อรนัดดา ชิณศรี


 

ระดับปริญญาโท

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ผู้ได้รับรางวัล

รางวัล

ชื่อ-สกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

หลักสูตร/ณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดีเด่น

น.ส. เกษริน สีบุญเรือง

การพัฒนาวิธีการสกัดด้วยสารลดแรงตึงผิวและการวิเคราะห์โดยโครมาโทกราฟีสําหรับสารกําจัดแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสฟอรัส

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์

รศ.ดร. ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย

ดี

น.ส. เกษรินทร์ งามดี

การเพิ่มสภาพไวของเซนเซอร์น้ําตาลจากสารควบคู่อาลิซาริน-กรดโบโรนิกในไมเซลล์น้ํา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์

ผศ.ดร. วิทยา เงินแท้

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ผู้ได้รับรางวัล รางวัล

ชื่อ-สกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

หลักสูตร/ณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดี

น.ส. นพวรรณ นวลจันทร์

ผลของโพรลีนและทรีฮาโลสต่อสรีรวิทยาและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสะสมโพรลีนและเอนไซม์ต้านออกซิเดชันในต้นอ่อนข้าวที่ได้รับความเครียด เกลือ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา

รศ.ดร. ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์

ดี

Mr. UNG SOPHEAP

ความแตกต่างของผลผลิตและปัจจัยที่เป็นสาเหตุ สมดุลของธาตุอาหาร และทัศนคติของเกษตรกรต่อการผลิตมันสําปะหลัง ในจังหวัดกําปงจาม ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ

ศ.ดร. อารันต์พัฒโนทัย, ดร. บรรยง ทุมแสน Dr.TinMaung Aye

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้ได้รับรางวัล

รางวัล

ชื่อ-สกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

หลักสูตร/ณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดี

นางนิภาพรรณ มณีโชติวงค์

ผลของการนวดกดจุดสะท้อนที่เท้าต่อเวลาในระยะที่ 1 ของการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง

ผศ.ดร. ปราณี ธีรโสภณ, ดร.สมจิตร เมืองพิล

ดี

น.ส. โสภาพรรณ กาญจนบัตร

การเตรียมและประเมินยาเม็ดเมทริกซ์บรรจุสารประกอบเชิงซ้อนนิโคติน-แมกนีเซียมอะลูมินัม-ซิลิเคตเพื่อนําส่งทางกระพุ้งแก้ม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์

รศ.ดร. ธเนศ พงศ์จรรยากุล

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์

ผู้ได้รับรางวัล

รางวัล

ชื่อ-สกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

หลักสูตร/ณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดี

น.ส. วณิชชา ณรงค์ชัย

การอยู่อาศัยร่วมกันของคนข้ามรุ่น ในครอบครัวผู้ย้ายถิ่นอีสาน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา

ผศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์

Read 2837 times Last modified on Thursday, 15 May 2014 07:11