NEWS

เทคนิคและอุปกรณ์การวัดทางชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลังกายและการกีฬา

เทคนิคและอุปกรณ์การวัดทางชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลังกายและการกีฬา

              หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ จาก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางการกีฬา และ          รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการบรรยายและปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคและอุปกรณ์การวัดทางชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลังกายและการกีฬา” ซึ่งเปิดการบรรยายและปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางการกีฬาแก่ผู้เข้าอบรมและนำไปใช้เพื่อพัฒนากีฬาในทุกระดับ  ในวันที่...

Read more

เกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัว ต่ำกว่า 55

เกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัว ต่ำกว่า 55

ประกาศหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา เรื่อง เกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัว ต่ำกว่า 55 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย  ประกาศ

Read more

ขอเรียนเชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “Human Movement, Gait and Postural Balance Analysis Using a New Techn…

ขอเรียนเชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “Human Movement, Gait and Postural Balance Analysis Using a New Technology”

ขอเรียนเชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “Human Movement, Gait and Postural Balance Analysis Using a New Technology” โดย ผศ.ดร.วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์จาก Collage of Sports Science and Technology มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 1...

Read more

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

             วันไหว้ครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดข้นในช่วงต้นปีการศึกษา ซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย ความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ แสดงให้เห็นถึงความกตัญญู รู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์ และความละเอียดอ่อนทางจิตใจ ตลอดแฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย และเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาทุกคนจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความรู้และอบรมสั่งสอน ตลอดจนเป็นผู้ให้คำปรึกษาตลอดเวลาการเป็นนักศึกษา               หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันไหว้ครูดังกล่าวข้างต้น...

Read more

เกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัว ต่ำกว่า 55

เกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัว ต่ำกว่า 55

ประกาศหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา เรื่อง เกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัว ต่ำกว่า 55 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย  ประกาศ

Read more

แบบฟอร์มใบรับรองวิทยานิพนธ์ Update : 11 พ.ย. 2557

แบบฟอร์มใบรับรองวิทยานิพนธ์ Update : 11 พ.ย. 2557

  FORMS  WORD  PDF  - คำร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ LOAD... LOAD...  - แบบเสนอแต่งต้ัง และคำร้องขอสอบประเมินใหม่ LOAD... LOAD...  - แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบและคำร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ LOAD... LOAD...   แบบฟอร์มอื่นๆ สามารถโหลดในเว็บบัณฑิตวิทยาลัยได้  ที่นี่  Download

Read more