วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

             วันไหว้ครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดข้นในช่วงต้นปีการศึกษา ซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย ความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ แสดงให้เห็นถึงความกตัญญู รู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์ และความละเอียดอ่อนทางจิตใจ ตลอดแฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย และเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาทุกคนจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความรู้และอบรมสั่งสอน ตลอดจนเป็นผู้ให้คำปรึกษาตลอดเวลาการเป็นนักศึกษา 

             หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันไหว้ครูดังกล่าวข้างต้น และมีความประสงค์ในการส่งเสริมให้นักศึกษาใน หลักสูตรฯ ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมและช่วยสืบสารวัฒนธรรมอันดีงาม จึงได้จัดทำโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น ในโอกาสอันดีที่นักศึกษาทุกคนจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความรู้และอบรมสั่งสอน ตลอดจนเป็นผู้ให้คำปรึกษาตลอดเวลาการเป็นนักศึกษา ไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมลกลกิจ

 

Read 786 times Last modified on Wednesday, 23 September 2015 03:56