พิธีไหว้ครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2556

      วันไหว้ครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดข้นในช่วงต้นปีการศึกษา ซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย ความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ แสดงให้เห็นถึงความกตัญญู รู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์ และความละเอียดอ่อนทางจิตใจ ตลอดแฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย และเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาทุกคนจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความรู้และอบรมสั่งสอน ตลอดจนเป็นผู้ให้คำปรึกษาตลอดเวลาการเป็นนักศึกษา

 

       หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันไหว้ครูดังกล่าวข้างต้น และมีความประสงค์ในการส่งเสริมให้นักศึกษาใน หลักสูตรฯ ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมและช่วยสืบสารวัฒนธรรมอันดีงาม จึงได้จัดทำโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น ในโอกาสอันดีที่นักศึกษาทุกคนจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความรู้และอบรมสั่งสอน ตลอดจนเป็นผู้ให้คำปรึกษาตลอดเวลาการเป็นนักศึกษา ไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 1 ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัย (อาคารพิมลกลกิจ)  ภาพ : นายอนุสรณ์ มั่นคง


 

Read 2327 times Last modified on Friday, 16 August 2013 14:00