หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ จาก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางการกีฬา และ          รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการบรรยายและปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคและอุปกรณ์การวัดทางชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลังกายและการกีฬา” ซึ่งเปิดการบรรยายและปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางการกีฬาแก่ผู้เข้าอบรมและนำไปใช้เพื่อพัฒนากีฬาในทุกระดับ  ในวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558   เวลา 09.00-16.30 ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 1 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน

 

ผศ.ดร.วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์

วิทยากร

 

 

 

รศ.ดร.วิชัย  อึงพินิจพงศ์ 

กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

 

 

 

 

 

 

ประกาศหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

เรื่อง

เกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัว ต่ำกว่า 55

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย


 ประกาศ

ขอเรียนเชิญฟังการบรรยาย

เรื่อง “Human Movement, Gait and Postural Balance Analysis Using a New Technology”

โดย ผศ.ดร.วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
จาก Collage of Sports Science and Technology มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 1 ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ


 

         ชีวกลศาสตร์เป็นศาสตร์ที่จำเป็นในการออกกำลังกายและการกีฬา เพราะจะทำให้เข้าใจกลไกของร่างกายในการเคลื่อนไหวต่างๆ รวมทั้งการออกแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การเข้าใจกลไก เทคนิคและอุปกรณ์การวัดทางชีวกลศาสตร์ ทำให้ลดภาวะที่เป็นอันตรายจากการออกกำลังกายที่ผิดวิธี และจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพทางการกีฬาให้แก่นักกีฬาได้  จึงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปทั้งที่ต้องการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและที่ต้องการเป็นนักกีฬาที่มีศักยภาพ 

         หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา  บัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอและปวดข้ออื่น ๆ และสมรรถนะของมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้และเทคนิคและอุปกรณ์ต่าง ๆทางชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลังกาย  จึงได้จัดให้มีการบรรยายเรื่อง “Human Movement, Gait, and Postural Balance Analysis Using a New Technology” แก่ผู้ที่สนใจ  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์

 

บรรยาย เรื่อง เทคนิคและอุปกรณ์การวัดทางชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลังและการกีฬา

 

วันที่  31 ตุลาคม  2558

08.45-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-10.00  น.         บรรยาย  การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเชิงปริมาณ             

10.00-10.15 น. รับประทานอาหารว่าง

10.15-12.15 น. ปฏิบัติการ เรื่อง  การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเชิงปริมาณ

12.15-13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.15-14.15 น. บรรยาย  เทคนิคและอุปกรณ์การวัดทางชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลัง

                     และการกีฬาด้วยวีดิทัศน์

14.15-14.25 น. รับประทานอาหารว่าง

14.25-16.30 น. บรรยาย  เทคนิคและอุปกรณ์การวัดทางชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลัง

                     และการกีฬาด้วยวีดิทัศน์ (ต่อ)

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน  2558

08.45-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-10.00 น. บรรยาย เทคนิคและอุปกรณ์การวัดทางชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลังและการกีฬา

                     ด้วยออ็พโตอิเล็กทรอนิกส์

10.00-10.15 น. รับประทานอาหารว่าง

10.15-12.15 น. ปฏิบัติการ เทคนิคและอุปกรณ์การวัดทางชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลังและการ

                     กีฬาด้วยออ็พโตอิเล็กทรอนิกส์

12.15-13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.15-14.15 น. บรรยาย เทคนิคและอุปกรณ์การวัดทางชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลังและการกีฬา

                     ด้วยแผ่นวัดแรง และแรงกด

14.15-14.25 น. รับประทานอาหารว่าง

14.25-16.30 น. ปฏิบัติการ เทคนิคและอุปกรณ์การวัดทางชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลังและการ

                     กีฬาด้วยแผ่นวัดแรง และแรงกด

             วันไหว้ครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดข้นในช่วงต้นปีการศึกษา ซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย ความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ แสดงให้เห็นถึงความกตัญญู รู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์ และความละเอียดอ่อนทางจิตใจ ตลอดแฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย และเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาทุกคนจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความรู้และอบรมสั่งสอน ตลอดจนเป็นผู้ให้คำปรึกษาตลอดเวลาการเป็นนักศึกษา 

             หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันไหว้ครูดังกล่าวข้างต้น และมีความประสงค์ในการส่งเสริมให้นักศึกษาใน หลักสูตรฯ ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมและช่วยสืบสารวัฒนธรรมอันดีงาม จึงได้จัดทำโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น ในโอกาสอันดีที่นักศึกษาทุกคนจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความรู้และอบรมสั่งสอน ตลอดจนเป็นผู้ให้คำปรึกษาตลอดเวลาการเป็นนักศึกษา ไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมลกลกิจ

 

Page 1 of 3