cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มข.

       1.  ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์
       2.  ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
       3.  ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
       4.  ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA)
       5.  ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
       6.  ทุนวิจัย สำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถ และศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตร และทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ 


ทุนการศึกษา แหล่งทุนอื่น ๆ

        ทุนศูนย์วิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        ทุนภายนอก
        รวมลิงค์แหล่งทุนการศึกษา


 ข่าวเกี่ยวกับทุนการศึกษาและประกาศผลต่างๆ

        ข่าวเกี่ยวกับทุนการศึกษาและประกาศผลต่างๆ


  เอกสารประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย (Brochure)

        Brochure


 
ข้อมูลทุนการศึกษา

1. ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์


วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และส่งเสริมกระบวนการ เรียนรู้ในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการทำวิจัย
คุณสมบัติ 1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ศึกษาในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ 
2. เป็นวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว
จำนวนเงินทุน ระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 100,000.- บาท ต่อเรื่อง 
ระดับปริญญาโท ไม่เกิน 50,000.- บาท ต่อเรื่อง
กำหนดการรับสมัคร ปีละ 2 ครั้ง ประจำภาคต้นและภาคปลาย
Download

 ประกาศรับสมัครและแบบเสนอโดรงการ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
 คู่มือนักศึกษาที่ได้รับทุนประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

 ตัวอย่างเอกสารการเบิกจ่าย

 Manual and forms for international student 2016

 

English version


 

 

2. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์


วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการนำเสนอ ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับ คุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัย มุ่งสู่การเป็นสากล
คุณสมบัติ 1. มีสถานภาพการเป็นนักศึกษา ในขณะที่ยื่นสมัครขอรับทุน
2. เป็นวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว
3. มีหลักฐานการสมัคร/หลักฐานตอบรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ระบุรูปแบบการนำเสนอ
จำนวนเงินทุน วงเงินสนับสนุนแยกประเภทตามประกาศ 
1) Oral Presentation 
2) Poster presentation 
กำหนดการรับสมัคร แบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยพิจารณาจากกำหนดระยะเวลาในการนำเสนอผลงาน (ตามประกาศ)
Download

 ประกาศรับสมัครประจำปีงบประมาณ 2560 และใบสมัครขอรับทุน
 ขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุน

 ไฟล์ชี้แจงการเบิกจ่ายทุนเผยแพร่ฯ

English version


 

3. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ


วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองทั้งทางด้าน วิชาการ ประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยในต่างประเทศ และเปิดโลกทัศน์เพื่อนำมาพัฒนางานวิจัยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
คุณสมบัติ 1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ 
2. เป็นวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว
จำนวนเงินทุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายแยกตามกลุ่มประเทศที่สถาบันการศึกษานั้นตั้งอยู่ (ตามประกาศ)
กำหนดการรับสมัคร แบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยพิจารณาจากกำหนดระยะเวลาการทำกิจกรรมในต่างประเทศ (ตามประกาศ)
Download  ประกาศรับสมัครประจำปีงบประมาณ 2560 และใบสมัครขอรับทุน
 แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง

 

4. ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA)


วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถและเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของระดับ บัณฑิตศึกษา สามารถนำความรู้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้จริง
คุณสมบัติ 1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิต ที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
2. ปฏิบัติงานช่วยสอนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
จำนวนเงินทุน ระยะเวลา 8 เดือน ต่อปีการศึกษา ทุนละ 5,000.- บาท ต่อเดือน เป็นเงิน 40,000.- บาท
กำหนดการรับสมัคร 1. คณะยื่นโครงการเพื่อขอรับทุนประมาณเดือนมีนาคม 
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจติดต่อคณะต้นสังกัดประมาณเดือนเมษายน
Download  Download files ประกาศคณะกรรมการ แบบเสนอโครงการ คู่มือการขอทุน

 

5. ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ


วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการส่งเสริมให้งานวิจัยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติ 1. มีสถานภาพการเป็นนักศึกษา ในขณะที่ยื่นสมัครขอรับทุน 
2. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการรับหรือเคยได้รับทุนการศึกษาวิจัย จากแหล่งทุนอื่น
3. เป็นวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว
จำนวนเงินทุน จำนวน 150 ทุน ภาคการศึกษาละ 75 ทุนฯ ละ 5,000.- บาท 
กำหนดการรับสมัคร ปีละ 2 ครั้ง ประจำภาคต้นและภาคปลาย
Download  Download ประกาศรับสมัครและใบสมัคร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

 

6. ทุนวิจัย สำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถ และศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ


วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้เชื่อมโยงกับ กรอบทิศทางของการวิจัยของมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างศักยภาพคณาจารย์บัณฑิตศึกษาให้ มีโอกาสรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงเข้ามาศึกษาในหลักสูตร และผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
คุณสมบัติ 1. คุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับทุน 
2. คุณสมบัติของนักศึกษาที่ได้รับทุน 
- กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
- กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
จำนวนเงินทุน ทุนที่ให้ผ่านอาจารย์บัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท 
1. ทุนระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 2 ปีการศึกษา) 
2. ทุนระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 600,000 บาท (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 3 ปีการศึกษา)
ในกรณีเป็นนักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก ให้สมัครทุนในระดับปริญญาโทก่อน
กำหนดการรับสมัคร เป็นไปตามประกาศรับสมัครประจำปี
Download  ประกาศรับสมัครและใบสมัคร ประจำปีการศึกษา 2560
 แบบฟอร์มเสนอรายชื่อนักศึกษาเพื่อรับทุนฯ
 คู่มือนักศึกษาที่ได้รับทุนประจำปีการศึกษา 2560

 ทุนภายนอก

        ทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
               สาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
               สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
        ทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
        โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology, TGIST)
        ทุนการศึกษาของ กพ.
        ทุนการศึกษาจาก RDDE Biotec


รวมลิงค์แหล่งทุนการศึกษา 
        ข้อมูลทุนการศึกษาจาก วิชาการ.คอม
        ข้อมูลทุนการศึกษาและข้อมูลศึกษาต่อต่างประเทศจากพันธ์ทิพย์ดอทคอท
        ข้อมูลทุนการศึกษาจาก the young.net

Read 92814 times Last modified on Tuesday, 06 June 2017 07:08