Print this page

โครงการแนวทางการอ่านและเขียนเพื่อการอ้างอิงงานงานวิจัยอย่างเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

          บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่กำหนด รักษามาตรฐานของบัณฑิตศึกษา และให้การสนับสนุน ส่งเสริม กำกับ  ติดตาม การจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีคุณภาพ และวางเป้าหมายยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ  การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมงานวิจัยแบบบูรณาการจากหลากหลายสาขาวิชา  เพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยคุณภาพ และพัฒนาบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ

          ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ความสำคัญในเรื่องการอ่านงานวิจัย ที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และถูกต้อง การเขียนงานวิจัยเพื่อการอ้างอิงงานโดยที่ไม่ใช่การคัดลอก ให้กับนักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจึงจัดโครงการ  “แนวทางการอ่านและเขียนเพื่อการอ้างอิงงานวิจัยอย่างเหมาะสม” ให้กับนักศึกษา    ดังกล่าวขึ้น


วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะ

     - การอ่านงานวิจัยที่ถูกต้อง ให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
     - การเขียนงานวิจัยเพื่องานอ้างอิงที่ไม่ใช่การคัดลอก ให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  และนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเขียนรายงานงานวิจัยเพื่องานอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์และบทความวิจัยได้อย่างเหมาะสม


ผู้เข้ารับการอบรม
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 คน
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 คน
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 คน

รวม 60 คน


การดำเนินงาน
  บรรยาย และกลุ่มย่อยเพื่อฝึกปฏิบัติ
ค่าลงทะเบียน  ท่านละ 100 บาท


วันเวลา และสถานที่  วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย GS401 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. Critical appraisal: what, why and how
10.30 - 10.45 น. Critical appraisal of a journal article
10.45 - 12.00 น. Group practice and conclusions
12.00 - 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 - 14.45 น. Writing a literature review
14.45 - 16.00 น. Group practice and conclusions

ผู้เข้าร่วมโครงการ
วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ มาลินี  เหล่าไพบูลย์  และคณะ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 60 คน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการอ่านงานวิจัย ที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
นักศึกษาสามารถเขียนงานวิจัยเพื่อการอ้างอิงเอกสารที่ไม่ใช่การคัดลอก


 วิธีการสมัคร สมัครเข้าร่วมที่ click จากนั้น พิมพ์ใบสมัครและชำระเงิน ณ จุด One Stop Service 

  จากนั้นสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

 

Read 7063 times Last modified on Wednesday, 21 August 2013 15:20