cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

โครงการแนวทางการอ่านและเขียนเพื่อการอ้างอิงงานงานวิจัยอย่างเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

          บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่กำหนด รักษามาตรฐานของบัณฑิตศึกษา และให้การสนับสนุน ส่งเสริม กำกับ  ติดตาม การจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีคุณภาพ และวางเป้าหมายยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ  การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมงานวิจัยแบบบูรณาการจากหลากหลายสาขาวิชา  เพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยคุณภาพ และพัฒนาบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ

          ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ความสำคัญในเรื่องการอ่านงานวิจัย ที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และถูกต้อง การเขียนงานวิจัยเพื่อการอ้างอิงงานโดยที่ไม่ใช่การคัดลอก ให้กับนักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจึงจัดโครงการ  “แนวทางการอ่านและเขียนเพื่อการอ้างอิงงานวิจัยอย่างเหมาะสม” ให้กับนักศึกษา    ดังกล่าวขึ้น


วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะ

     - การอ่านงานวิจัยที่ถูกต้อง ให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
     - การเขียนงานวิจัยเพื่องานอ้างอิงที่ไม่ใช่การคัดลอก ให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  และนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเขียนรายงานงานวิจัยเพื่องานอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์และบทความวิจัยได้อย่างเหมาะสม


ผู้เข้ารับการอบรม
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 คน
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 คน
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 คน

รวม 60 คน


การดำเนินงาน
  บรรยาย และกลุ่มย่อยเพื่อฝึกปฏิบัติ
ค่าลงทะเบียน  ท่านละ 100 บาท


วันเวลา และสถานที่  วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย GS401 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. Critical appraisal: what, why and how
10.30 - 10.45 น. Critical appraisal of a journal article
10.45 - 12.00 น. Group practice and conclusions
12.00 - 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 - 14.45 น. Writing a literature review
14.45 - 16.00 น. Group practice and conclusions

ผู้เข้าร่วมโครงการ
วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ มาลินี  เหล่าไพบูลย์  และคณะ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 60 คน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการอ่านงานวิจัย ที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
นักศึกษาสามารถเขียนงานวิจัยเพื่อการอ้างอิงเอกสารที่ไม่ใช่การคัดลอก


 วิธีการสมัคร สมัครเข้าร่วมที่ click จากนั้น พิมพ์ใบสมัครและชำระเงิน ณ จุด One Stop Service 

  จากนั้นสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

 

Read 13520 times Last modified on Wednesday, 21 August 2013 15:20