cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Manuscript Writing Camp”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Manuscript Writing Camp”

ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  เอกสารประกอบการนำเสนอ 

  แบบประเมินโครงการ 

 


กำหนดการ

 

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558

            08.30 – 09.00     ลงทะเบียน รับเอกสาร

            09.00 – 09.15     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการอบรม

            09.15 – 10.15     การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

                                     ศ.ดร. อารันต์ พัฒโนทัย

            10.15 – 10.30     พักรับประทานอาหารว่าง

            10.30 – 11.00     การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ (ต่อ)

                                     ศ.ดร. อารันต์ พัฒโนทัย

            11.00 – 12.30     ปัญหา อุปสรรค จุดอ่อน จากประสบการณ์ในการเขียนบทความวิจัย

                                    โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขา

                                    - วิทยาศาสตร์กายภาพ   ศ.ดร.สุจินต์  บุรีรัตน์  

                                    - วิทยาศาสตร์ชีวภาพ      รศ.ดร.อลิศรา  เรืองแสง

                                    - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     รศ.ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ  

            12.30 - 13.30      พักรับประทานอาหารกลางวัน

            13.30 – 14.45     ประชุมกลุ่มย่อยตามสาขาวิชา

                                      - การแนะนำวิธีการเขียน

                                      - ศึกษาจุดเด่น จุดด้อย จากการวิเคราะห์บทความตัวอย่างที่ดีและไม่ดี

                                      - Check list รายการที่จำเป็นต้องพิจารณาก่อนและระหว่างการเขียน

                                      - การเลือกแนวทางการเขียน การเล่าเรื่อง

                                      - การเลือกวารสาร

            14.45 – 15.00     พักรับประทานอาหารว่าง

            15.00 – 16.00     ประชุมกลุ่ม (ต่อ)

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558

            08.30 –09.00      ลงทะเบียน

            09.00 - 10.15      ประชุมกลุ่ม (ต่อ)

            10.15 – 10.30     พักรับประทานอาหารว่าง

            10.30 – 12.00     ประชุมกลุ่ม (ต่อ)

            12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

            13.00 – 14.30     สะท้อนผลการวิเคราะห์บทความ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากวิทยากร

            14.30 – 14.45     พักรับประทานอาหารว่าง

            14.45 – 16.00     นำเสนอและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการประชุมกลุ่ม และมอบเกียรติบัตร


 

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกำกับดูแลการผลิตผลงานวิจัยของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและศักยภาพ   การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการตรวจสอบคุณภาพของผลงานของนักศึกษา และการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษา และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาต้องเขียนบทความวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการเช่นเดียวกัน  บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนให้มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact factor สูง “Manuscript Writing Camp” ให้นักศึกษาและอาจารย์ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยอย่างถูกต้องและเหมาะสม และได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่มี Impact factor สูง เพิ่มมากขึ้น

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและอาจารย์ในด้านการเขียนบทความวิจัย
 2. เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 3. เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพพร้อมสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี impact factor สูง
 4. เพื่อให้ทราบแนวทางในการขอรับการตีพิมพ์กับวารสารที่มี impact factor สูง

 

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ

     นักศึกษาและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 

 1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับการอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 2. อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. นักศึกษาและอาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนบทความวิจัย
 2. นักศึกษาและอาจารย์ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 3. นักศึกษาและอาจารย์ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย ที่มีคุณภาพพร้อมสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี impact factor สูง
 4. นักศึกษาและอาจารย์ได้ทราบแนวทางในการขอรับการตีพิมพ์กับวารสารที่มี impact factor สูง


---------------------------------------------------------------------------

 เปิดรับสมัคร online  : วันที่  12  มิถุนายน -  17 กรกฎาคม 2558

---------------------------------------------------------------------------

 ค่าสมัคร : 200 บาท  (DOWNLOAD ใบชำระเงินค่าสมัคร)

 • ชำระผ่านจุดบริการธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
 • ชำระ ณ จุด One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย

*ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

**กรุณาเขียนชื่อ-สกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน, เบอร์โทรศัพท์ลงในใบชำระเงินด้วย

---------------------------------------------------------------------------

 เอกกสารที่ใช้ในการสมัคร :

 • สำหรับนักศึกษา *ต้องส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครมาที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • สำเนาแบบเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (บว.23) ที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
  • แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  (DOWNLOAD)
 • สำหรับอาจารย์
  • -Read 5319 times Last modified on Thursday, 23 July 2015 04:11