cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

การอบรมการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติโดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ Workshop Training on the title of How to Write a Manuscript for International Publication

Prof. Pierre Capel from University of Utrecht Prof. Pierre Capel from University of Utrecht

การอบรมการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติโดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
Workshop Training on the title of How to Write a Manuscript for International Publication

(ฟรีค่าลงทะเบียน) (Free Registration) วันที่ 11 - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 December 11-12, 2012

เปิดรับสมัคร online วันที่ 23 พ.ย. 6 ธ.ค. 2555
Open for online application: Nov. 23 Dec. 6, 2012

รับสมัครผู้เข้าฟัง จำนวน 100 คน (หากเกินจากจำนวนนี้ ขอให้ผู้สมัครหมายเลข 101-120 ตรวจสอบการสำรองที่นั่งในวันอบรม)
Participants are limited at 100 (Number 101-120 are on waiting list, you can check available seat on the training day

ผู้เข้าอบรมที่จะปรึกษาในช่วง workshop จะต้อง up load บทความของท่าน
Participant who will attend in workshop training have to up load your manuscript (research title)

วัตถุประสงค์
     ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ โดยเฉพาะภารกิจส่งเสริมงานด้านวิชาการ รวมถึงวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นรายวิชาที่สำคัญต่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาจะต้องเขียนบทความที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เพื่อตีพิมพ์ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาอีกด้วย ดังนั้น ในกระบวนการเกี่ยวกับการเรียนการสอน การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการเขียนบทความดังกล่าวนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และการที่อาจารย์เป็นผู้ที่มีความรอบรู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิจัยสู่ระดับสากลก็ยิ่งจะส่งผลดีต่อการเรียนการสอน การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาโดยตรง บัณฑิตวิทยาลัยได้เห็นความสำคัญและต้องการสนับสนุนให้อาจารย์บัณฑิตศึกษาได้รับประสบการณ์ เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลในด้านวิชาการและวิจัยอีกทางหนึ่ง ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการที่จะให้แนวคิดและ ประสบการณ์แก่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

     มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ถูกจัดให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และจะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นเป็น World Class University ซึ่งมีข้อกำหนดในการยกระดับมหาวิทยาลัยวิจัยคือ การมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ การส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เรียนรู้แนวทางการเขียนผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารของต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ นับเป็นแนวทางการเรียนรู้ที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลอีกแนวทางหนึ่ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีความเป็นเลิศในด้านการสอน การวิจัย และเป็นผู้ที่มีทักษะดีเยี่ยมในการถ่ายทอดความรู้ในด้านการเขียนผลงานวิจัยในรูปแบบภาษาอังกฤษมาเป็นวิทยากร เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แก่คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัตถุประสงค์
1 เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารับทราบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
2 เพื่อฝึกปฏิบัติและรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อนำไปแก้ไขบทความ และเผยแพร่ในระดับนานาชา
 

ณ ห้องประชุมชั้น 4 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ (ศูนย์วิชาการเดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
At the meeting room, 4th floor, Graduate School, Bimala Kalakicha Building, KKU

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 / Tue. 11 December, 2012

12.30  13.00 น.

ลงทะเบียน / Registration

13.00  14.30 น.

Prof. Pierre Capel from University of Utrecht, The Netherlands give a lecture on the title of
How to Write a Manuscript for International Publication

14.30  14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง / Coffee Break

14.45  16.00 น.

บรรยายพิเศษ (ต่อ) และวิทยากรตอบข้อซักถาม / Continue lecture

 

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 / Wed. 12 December, 2012

09.00  16.00 น. Workshop วิทยากรให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมอบรม
  Workshop Training and manuscript consultation ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงชื่อเข้าร่วมที่ http://gs.kku.ac.th/manuscript/

Read 5850 times Last modified on Wednesday, 21 August 2013 14:57