cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนและส่งเสริมฯ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559

โครงการ การประชุมสัมมนา เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ 

การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนและ ส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาที่ประสงค์สมัครขอรับทุน ฯ ต้องเข้าร่วมการประชุม ตามวันและเวลาดังกล่าว จึงจะมีสิทธิ์ยื่นแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ฯ และต้องสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมการประชุม ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 โดยแจ้งชื่อผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น 


 

กำหนดการโครงการประชุมสัมมนา วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องสัมมนา 1  ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์


13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน 
13.30 – 15.30 น. เปิดการประชุมสัมมนา พร้อมบรรยาย 

- ข้อกำหนด และระเบียบกองทุนอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการจัดทำ วิทยานิพนธ์ 
- ข้อแนะนำและแนวทางการพิจารณาโครงการเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุน และส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ 

15.30 – 16.00 น. ตอบข้อซักถาม 
16.00 น. ปิดการสัมมนา 

 


 สมัครเข้าร่วม   ตรวจสอบรายชื่อสมัคร    


 แบบเสนอโดรงการ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

 

หมายเหตุ
1) สามารถแจ้งชื่อผ่านทางเว็บไซต์ http://gs.kku.ac.th/seminarscholar ภายในวันที่  26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.
2) โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาแสดงตนในวันจัดประชุม
 

Read 3561 times Last modified on Tuesday, 23 August 2016 02:31